عبدالوهاب اقبال: تفاوت میان نسخه‌ها

فارسی سازی
بدون خلاصۀ ویرایش
(فارسی سازی)
عبدالوهاب اقبال فرزند [[ميرزامیرزا ابوتراب‌خان مقبل‌السلطنه خراسانيخراسانی]] در سال ۱۲۸۵ هجری شمسی در شهر [[ترشیز]] متولد و در واپسينواپسین ماههايماههای عمر حكومتحکومت پهلويپهلوی در گذشت. ويوی در دوره يدورهٔ شانزدهم از حوزه انتخابيهانتخابیه كاشمرکاشمر به مجلس شورايشورای مليملی راه يافت یافت.
عبدلوهاب اقبال مدتيمدتی استاندار [[كرمانکرمان]] بود و چند ساليسالی در سمت [[اميرالحجاجامیرالحجاج]] به عنوان نمايندهنماینده دولت ايرانایران در موسم [[حج]] به [[عربستان]] مي رفت می‌رفت. مهمترينمهمترین سمت ادارياداری - سياسي ويسیاسی توليتوی آستانهتولیت يآستانهٔ مقدسه [[حضرت معصومه]] در [[قم]] بود.
 
 
== منبع ==
 
*{{یادکرد|فصل= |کتاب=ترشیز ۱ - (نگاهی به تاریخ و جغرافیای شهرستان کاشمر)|نویسنده=ایرج سعادتمند توندريتوندری|ترجمه=|ناشر=موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی ضریح آفتاب|چاپ=اول|شهر=مشهد |کوشش= |ویرایش= |صفحه=296۲۹۶ |سال=۱۳۸۴|شابک=964۹۶۴-249۲۴۹-055۰۵۵-0۰ }}