تاریخ معماری روم باستان: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب: نیازمند بازبینی
برچسب: نیازمند بازبینی
== محاسن تاق مرکب (متقاطع) ==
 
نیروها را در چهار گوشه ی گنبد متمرکز میسازد
 
امکان حذف دیوارهایی که مستقیماً باربر نیستند
— امکان ایجاد پنجره های بزرگ در زیر تاقهای گنبد (گریو گنبد)
— امکان ارتباط فضایی زیر گنبدها به یکدیگر
امکان ایجاد پنجره های بزرگ در زیر تاقهای گنبد (گریو گنبد)
— امکان ساخت بلندتر بنا به علت سبکی سازه
 
امکان ارتباط فضایی زیر گنبدها به یکدیگر
 
امکان ساخت بلندتر بنا به علت سبکی سازه
 
آبراهه های رومی (Aquedues) برای انتقال آب به شهرها و عبور [[سواره نظام]] نیز مورد استفاده بود، در دو یا سه طبقه ساخته می شد.
۱۹

ویرایش