باز کردن منو اصلی

تغییرات

* متمم نهم: منحصر نشدن حقوق و آزادی افراد به موارد بیان شده
* متمم دهم: محفوظ داشتن اختیاراتی که به موجب قانون اساسی به دولت فدرال اعطا نگردیده و یا برای ایالت‌ها ممنوع نشده، برای ایالت‌ها یا مردم.
متم یازدهم : رعایت حقوق حرف زدن در چهار چوب قوانین مدنی
 
== جستارهای وابسته ==
کاربر گمنام