تفاوت میان نسخه‌های «شبیه‌سازی کامپیوتری»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب: نیازمند بازبینی
*شبیه سازی هایی که داده هایشان را در شبکه های منظم ذخیره می کنند و فقط به دسترسی به همسایه همجوار نیاز دارند که به آنها کد های استنسیل گفته می شود. بسیاری از اپلیکیشن های CFDبه این دسته تعلق دارند.
 
* اگر نمودار اصلی یک بکهشبکه منظم نباشد مدل به طبقه روش بدون شبکه تعلق دارد.
 
معادلات روابط بین اجزای سیستم مدل سازی شده را تعریف می کنند و اقدام به پیدا کردن حالتی می کنند که در آن سیستم در موازنه می باشد. از چنین مدل هایی اغلب در شبیه سازی سیستم های فیزیکی استفاده می شود. همانطور که یک مودرمورد مدل سازی ساده تر قبل از شبیه سازی پویا امتحان می شود.
 
* شبیه سازی های پویا تغییرات در یک سیستم را در واکنش نسبت به سیگنال های ورودی مدل سازی می کند.