تفاوت میان نسخه‌های «بتا اکسیداسیون»

ورود به میتوکندری: ابتدا در سیتوزوم آنزیم‌هایی مانند [[آسیل کوآ سنتتاز]] (تیوکیناز) اسید چرب را به آسیل چرب کوآ تبدیل می‌کند. در این واکنشATP به AMP و PPi تبدیل می‌شود. در ادامه آسیل کوآ با زنجیره کوتاه و متوسط (کمتر از ۱۰ کربن) به راحتی وارد میتوکندری می‌شوند. آسیل کوآ با زنجیره بلند (بیش از ۱۲ کربن) به راحتی از غشای خارجی میتوکندری عبور می‌کنند ولی قادر به عبور از غشای داخلی میتوکندری نیستند. عبور آسیل کوآی بلند زنجیره از غشای داخلی میتوکندری با استفاده از [[کارنیتین]] و در سه مرحله صورت می‌پذیرد
 
شروع چرخه: در ماتریکس میتوکندری طی واکنش‌هایی که هر بار به ترتیب توسط آنزیم‌های [[آسیل کوآ دهیدروژناز]]، [[هیدراتاز]]، [[بتا-هیدروکسی آسیل کوآ دهیدروژناز]] و [[بتا-کتوتیولاز]] و بصورت متوالی بر روی آسیل کوآ انجام می‌گیرد در هر چرخه دو مولکول کربن طی یک [[استیل کوآ]] از اسید چرب جدا می‌شود تا بتدریج تمام اسید چرب تجزیه شود. در این واکنش‌ها اکی والان‌های احیایی زنجیره آسیل به شکل FADH2 و NADH در می‌آیند و انرژی حاصله ذخیره می‌شود.
 
سرنوشت استیل-کوآ: استیل کوآی تولید شده وارد [[چرخه اسید سیتریک]] می‌شود. در طول چرخه به ازای هر co۲ یک ATP و ۴H۲ در فرم ۳NADH۲ و یک FADH۲ تولید می‌شود. در این واکنش‌ها اکی والان‌های احیایی زنجیره آسیل به شکل FADH2 و NADH در می‌آیند و انرژی حاصله ذخیره می‌شود.
 
اسیدهای چرب غیراشباع:بتا اکسیداسیون اسیدهای چرب غیر اشباع بخاطر وجود پیوندهای دوگانه در ساختمانشان انرژی کمتری ایجاد می‌نمایند. واکنشها مشابه است ولی دو آنزیم ایزومراز واپی مراز نیز دخل هستند.
۱٬۷۱۴

ویرایش