تفاوت میان نسخه‌های «بوی باران»

۱٬۰۴۳ بایت اضافه‌شده ،  ۵ سال پیش
(+تصویر جلد اثر)
شعر از [[فروغی بسطامی]]
{{ب|گر عارف حق بینی چشم از همه بر هم زن|چون دل به یکی دادی، آتش به دو عالم زن}}
{{ب|هــم چــشــم تـمـاشـا را بـر روی نـکـو بـگـشـا|هــم دســت تـمـنـا را بـر گـیـسـوی پـر خـم زن}}
{{ب|هم نکتهٔ وحدت را با شاهد یکتاگو|هم بانگ اناالحق را بر دار معظم زن}}
{{ب|هــم نــکــتــهٔ وحـدت را بـا شـاهـد یـکـتـاگـو|هــم بــانــگ انــاالــحـق را بـر دار مـعـظـم زن}}
{{ب|هم چشم تماشا را بر روی نکو بگشا|هم دست تمنا را بر گیسوی پر خم زن}}
{{ب|گـر تـکـیـه دهـی وقـتـی، بـر تـخـت سـلـیمان ده|ور پــنـجـه زنـی روزی، در پـنـجـه رسـتـم زن}}
{{ب|چون ساقی رندانی، می‌با لب خندان خور|چون مطرب مستانی نی با دل خرم زن}}
{{ب|گـر دردی از او بـردی صـد خنده به درمان کن|ور زخمی از او خوردی صد طعنه به مرهم زن}}
{{ب|گر تکیه دهی وقتی، بر تخت سلیمان ده|ور پنجه زنی روزی، در پنجه رستم زن}}
{{ب|چـون سـاقـی رنـدانـی، مـی بـا لـب خـندان خور|چــون مــطــرب مـسـتـانـی نـی بـا دل خـرم زن}}
غزل [[حافظ]]
{{ب|مــغــنــی از آن پــرده نــقــشــی بــیـار|بـبـیـن تـا چـه گـفـت از درون پرده‌دار}}
{{ب|چـــنــان بــرکــش آواز خــنــیــاگــری|کــه نــاهـیـد چـنـگـی بـه رقـص آوری}}
تکرار شعر [[فروغی بسطامی]]
{{ب|گر عارف حق بینی چشم از همه بر هم زن|چون دل به یکی دادی، آتش به دو عالم زن}}
{{ب|هــم چــشــم تـمـاشـا را بـر روی نـکـو بـگـشـا|هــم دســت تـمـنـا را بـر گـیـسـوی پـر خـم زن}}
 
{{پایان شعر}}
 
۲۵

ویرایش