تفاوت میان نسخه‌های «بوی باران»

برچسب: نیازمند بازبینی
{{ب|گـر دردی از او بـردی صـد خنده به درمان کن|ور زخمی از او خوردی صد طعنه به مرهم زن}}
{{ب|چـون سـاقـی رنـدانـی، مـی بـا لـب خـندان خور|چــون مــطــرب مـسـتـانـی نـی بـا دل خـرم زن}}
{{پایان شعر}}
غزل [[حافظ]]
{{ب|مــغــنــی از آن پــرده نــقــشــی بــیـار|بـبـیـن تـا چـه گـفـت از درون پرده‌دار}}
{{ب|چـــنــان بــرکــش آواز خــنــیــاگــری|کــه نــاهـیـد چـنـگـی بـه رقـص آوری}}
{{پایان شعر}}
تکرار شعر [[فروغی بسطامی]]
{{ب|گر عارف حق بینی چشم از همه بر هم زن|چون دل به یکی دادی، آتش به دو عالم زن}}
۲۵

ویرایش