تفاوت میان نسخه‌های «بوی باران»

برچسب: نیازمند بازبینی
===تصنیف بوی باران===
شعر از [[فریدون مشیری]]
 
{{ب|بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک}}
{{ب|شاخه‌های شسته، باران خورده، پاک}}
{{ب|آسمان آبی و ابر سپید}}
{{ب|برگ‌های سبز بید}}
{{ب|عطر نرگس، رقص باد}}
{{ب|نغمه شوق پرستوهای شاد}}
{{ب|خلوت گرم کبوترهای مست}}
{{ب|نرم نرمک می‌رسد اینک بهار}}
خوش به حال روزگار
{{ب|خوش به حال چشمه‌ها و دشت‌هاروزگار}}
{{ب|خوش به حال دانه‌هاچشمه‌ها و سبزه‌هادشت‌ها}}
{{ب|خوش به حال غنچه‌هایدانه‌ها نیمه‌بازو سبزه‌ها}}
{{ب|خوش به حال دخترغنچه‌های میخک که می‌خندد به نازنیمه‌باز}}
{{ب|خوش به حال جامدختر لبریزمیخک ازکه شرابمی‌خندد به ناز}}
{{ب|خوش به حال آفتابجام لبریز از شراب}}
{{ب|خوش به حال روزگارآفتاب}}
{{ب|ای دل من گرچه در این روزگار}}
جامه رنگین نمی‌‌پوشی به کام
باده{{ب|جامه رنگین نمی‌بینینمی‌‌پوشی به جامکام}}
{{ب|باده رنگین نمی‌بینی به جام}}
{{ب|نقل و سبزه در میان سفره نیست}}
{{ب|جامت از آن می که می‌‌باید تهی است}}
ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم
{{ب|ای دریغ از منتو اگر مستمچون نسازدگل آفتابنرقصی با نسیم}}
{{ب|ای دریغ از مامن اگر کامیمستم نگیریمنسازد از بهارآفتاب}}
{{ب|ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار}}
{{ب|گر نکوبی شیشه غم را به سنگ}}
{{ب|هفت رنگش می‌شود هفتاد رنگ}}
 
{{پایان شعر}}
۲۵

ویرایش