تفاوت میان نسخه‌های «بوی باران»

برچسب: نیازمند بازبینی
برچسب: نیازمند بازبینی
شعر از [[فریدون مشیری]]
 
 
{بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک}
{{ب|شاخه‌های شسته، باران خورده، پاک}}
{{ب|آسمان آبی و ابر سپید}}
{{ب|شاخه‌های شسته، باران خورده، پاک}}
{{ب|برگ‌های سبز بید}}
 
{{ب|عطر نرگس، رقص باد}}
{{ب|آسمان آبی و ابر سپید}}
{{ب|نغمه شوق پرستوهای شاد}}
 
{{ب|خلوت گرم کبوترهای مست}}
{{ب|برگ‌های سبز بید}}
{{ب|نرم نرمک می‌رسد اینک بهار}}
 
{{ب|خوش به حال روزگار}}
{{ب|عطر نرگس، رقص باد}}
{{ب|خوش به حال چشمه‌ها و دشت‌ها}}
 
{{ب|خوش به حال دانه‌ها و سبزه‌ها}}
{{ب|نغمه شوق پرستوهای شاد}}
{{ب|خوش به حال غنچه‌های نیمه‌باز}}
 
{{ب|خوش به حال دختر میخک که می‌خندد به ناز}}
{{ب|خلوت گرم کبوترهای مست}}
{{ب|خوش به حال جام لبریز از شراب}}
 
{{ب|خوش به حال آفتاب}}
{{ب|نرم نرمک می‌رسد اینک بهار}}
{{ب|ای دل من گرچه در این روزگار}}
 
{{ب|جامه رنگین نمی‌‌پوشی به کام}}
{{ب|خوش به حال روزگار}}
{{ب|باده رنگین نمی‌بینی به جام}}
 
{{ب|نقل و سبزه در میان سفره نیست}}
{{ب|خوش به حال چشمه‌ها و دشت‌ها}}
{{ب|جامت از آن می که می‌‌باید تهی است}}
 
{{ب|ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم}}
{{ب|خوش به حال دانه‌ها و سبزه‌ها}}
{{ب|ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب}}
 
{{ب|ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار}}
{{ب|خوش به حال غنچه‌های نیمه‌باز}}
{{ب|گر نکوبی شیشه غم را به سنگ}}
 
{{ب|هفت رنگش می‌شود هفتاد رنگ}}
{{ب|خوش به حال دختر میخک که می‌خندد به ناز}}
 
{{ب|خوش به حال جام لبریز از شراب}}
 
{{ب|خوش به حال آفتاب}}
 
{{ب|ای دل من گرچه در این روزگار}}
 
{{ب|جامه رنگین نمی‌‌پوشی به کام}}
 
{{ب|باده رنگین نمی‌بینی به جام}}
 
{{ب|نقل و سبزه در میان سفره نیست}}
 
{{ب|جامت از آن می که می‌‌باید تهی است}}
 
{{ب|ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم}}
 
{{ب|ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب}}
 
{{ب|ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار}}
 
{{ب|گر نکوبی شیشه غم را به سنگ}}
 
{{ب|هفت رنگش می‌شود هفتاد رنگ}}
 
 
{{پایان شعر}}
۲۵

ویرایش