باز کردن منو اصلی

تغییرات

{{شعر}}
{{ب| گه نرم و گه درشت چون تیغ | پند است نهان و آشکارم}}
{{پایان شعر}}
{{سخ}}
{{شعر}}
{{ب| با جاهل و بی خرد درشتم | با عاقل نرم و بردبارم}}
{{پایان شعر}}
۶۸

ویرایش