تفاوت میان نسخه‌های «پردیس ابوریحان دانشگاه تهران»

دکتر علی محمد روستایی،
دکتر سید محمود رضا بهبهانی،
دکتر ایرج اله دادیدادی، و محمد رضائیان
دکتر محمد رضائیان
و دکتر غلام عباس اکبری
 
* رئیس فعلی این مجتمع دکتر '''محمدغلام رضائیانعباس اکبری''' می‌باشد.
 
==کتابخانه مرکزی==
کاربر ناشناس