تفاوت میان نسخه‌های «حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه»