تفاوت میان نسخه‌های «جرج بیدل»

جز
جز (ربات:افزودن الگو ناوباکس {{شخص سال مجله تایم}}+تمیز (۹.۱))
[[رده:استادان دانشگاه هاروارد]]
[[رده:استادان موسسه فناوری کالیفرنیا]]
[[رده:اعضای آکادمیفرهنگستان هنر و دانش آمریکا]]
[[رده:اعضای خارجی انجمن سلطنتی]]
[[رده:برندگان جایزه نوبل اهل آمریکا]]