تفاوت میان نسخه‌های «هیئت علمی»

ویرایش و ویکی‌سازی ~~~~
(ویرایش و ویکی‌سازی ~~~~)
{{بدون منبع}}
'''عضو هیأت علمی دانشگاه''' عنوان کلی برای مدرسان [[دانشگاه]] است که به مراتب اصلیاصلیِ [[مربی]] (Instructor)، [[استادیار]] (Assistant Professor)، [[دانشیار]] (Associate Professor) و [[استاد]] (Professor) یا «استاد تمام» (Full Professor) تقسیم می‌شود.
یک عبارت پیشنهادیپیشنهادیِ جایگزین برای آن هموندهموندِ گروه دانش گستراندانش‌گستران دانشگاه است.
 
هیاتهیأت علمی در ایران به دو دستهدستۀ هیاتهیأت علمی [[آموزش|آموزشی]] و هیاتهیأت علمی [[پژوهش|پژوهشی]] تقسیم بندیتقسیم‌بندی می‌شود.{{سخ}}
هیاتعضو هیأت علمی پژوهشی، بصورتبه‌صورت موظف تدریس انجام ندادهنمی‌دهد و به امور پژوهشیپژوهشیِ صرفصِرف می‌پردازد (در پژوهشگاههاپژوهشگاه‌ها بسیار رایج است)؛ ولی هیاتعضو هیأت علمی آموزشی، علاوه بر امور پژوهشی، موظف است ساعاتی در هفته را (بین ۱۰ تا ۱۶ ساعت -ساعت، بسته به مرتبهمرتبهٔ علمی و ...بعضی معیارهای دارددیگر) به امور آموزشی بپردازد.
 
هیات علمی پژوهشی، بصورت موظف تدریس انجام نداده و به امور پژوهشی صرف می‌پردازد (در پژوهشگاهها بسیار رایج است) ولی هیات علمی آموزشی، علاوه بر امور پژوهشی، موظف است ساعاتی در هفته را (بین ۱۰ تا ۱۶ ساعت - بسته به مرتبه علمی و ... دارد) به امور آموزشی بپردازد.
 
== جستارهای وابسته ==
۴۹٬۷۹۷

ویرایش