تفاوت میان نسخه‌های «حسن رشدیه»

اثبات بابی بودن منابع قوی میطلبد نه این منبع تنها
(اثبات بابی بودن منابع قوی میطلبد نه این منبع تنها)
== تحرکات سیاسی، مذهبی ==
رشدیه همانند سایر شاگران [[شیخ هادی نجم آبادی]] در سالهای پیش از انقلاب مشروطه نیز تکاپوهای سیاسی داشت. یکی از فعالیت های وی نوشتن شب نامه و پخش آن در تهران بود. زمانی که به سبب یکی از این تکاپو ها مورد خشم حکومت قرارگرفت با بست نشینی در منزل شیخ هادی، از مجازات رهایی یافت .<ref>{{یادکرد کتاب | نام خانوادگی = ملک زاده| نام =مهدی| پیوند نویسنده =مهدی ملک زاده| عنوان = تاریخ انقلاب مشروطیت ایران|جلد=1| زبان = فارسی|صفحه = 128}}</ref>
رشدیه فعالی بابی، <ref>{{یادکرد کتاب | نام خانوادگی = نبوی رضوی| نام =سید مقداد | پیوند نویسنده =سید مقداد نبوی رضوی| فصل = مقدمه تاریخی| عنوان = تاریخ مکتوم| سال =1393| ناشر = پردیس دانش| مکان =تهران | زبان = فارسی| شابک = ISBN 976-600-300-060-5| صفحه = 43| صفحات =333}}</ref> که در سالهای اول [[جنبش مشروطه]] ، در میان اعضای [[انجمن باغ میکده]] قرارداشت.<ref>{{یادکرد کتاب | نام خانوادگی = ملک زاده| نام =مهدی| پیوند نویسنده =مهدی ملک زاده| عنوان = تاریخ انقلاب مشروطیت ایران|جلد=1| زبان = فارسی|صفحه = 128}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب| نام خانوادگی = نبوی رضوی | نام = سید مقداد | عنوان =فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام| شماره =17 |فصل= نقش و حایگاه شیخ هادی نجم‌آبادی در تکوین جنبش مشروطه| مکان =تهران | ناشر = وزارت علوم، تحقیقات و فناوری| تاریخ = | سال =1392| صفحه =57 |شاپا= 6713-2228|}}</ref>
 
== تالیفات ==
وی تالیفات متعدد دارد از جمله: