باز کردن منو اصلی

تغییرات

حذف برچسب
{{ویکی‌سازی}}
'''فلسفه دین''' شاخه‌ای از [[فلسفه]] مشتمل بر همه مباحث فلسفی‌است که بن‌مایه آن‌ها پرسش‌هایی‌است که از [[دین]] سرچشمه می‌گیرد. فلسفه دین، ارزیابی مفاهیم و باورهای بنیادین سنت‌های دینی ویژهٔ جوامع مختلف است. موضوعات اصلی فلسفه دین، استدلال پیرامون [[طبیعت]]، وجود یا عدم وجود خدا، [[زبان دین]]، [[معجزه]]، [[دعا]]، [[مسئله شر]]، صفات خدا، پلورالیسم دینی، [[معرفت‌شناسی دینی]] و رابطه بین دین و دیگر نظام‌های ارزشی مانند [[اخلاق]] و [[علم تجربی]] است. فلسفه دین با فلسفه دینی متفاوت است؛ فلسفه دینی فکر فلسفی‌است که توسط دین هدایت می‌شود که نمونه‌هایی از آن را می‌توان در [[فلسفه مسیحی]] یا [[فلسفه اسلامی]] جستجو کرد، اما فلسفه دین تبیین عقلانی ماهیت دین به خودی خود است، بنابراین برای مطالعهٔ فلسفه دین نیازی به باورمندی به ادیان وجود ندارد.