باز کردن منو اصلی

تغییرات

←‏نام: ابهام‌زدایی. منظور از پهلوی در اینجا پارسی میانه است. برای جلوگیری از ابهام با زبان پارتی (پهلوی اشکانی) لینک مستقیم به مقاله اصلی
درباره نام ماساگت پژوهشگران تاکید دارند که ماساگت به معنی "بزرگ" گت است.<ref>{{cite book |title=The Geats of Beowulf: a study in the geographical mythology of the Middle Ages |year=1967 |page=68 |last=Leake |first=Jane Acomb |publisher=University of Wisconsin Press |edition=illustrated |url=http://books.google.com/books?id=QT_XAAAAMAAJ&q=MAssagetae#search_anchor}}</ref><ref>{{cite book |title=De universo |last=Maurus |first=Rabanus |authorlink=Rabanus Maurus |editor-last=Migne |editor-first=Jacques Paul |year=1864|location=Paris |quote=The Massagetae are in origin from the tribe of the Scythians, and are called Massagetae, as if heavy, that is, strong Getae.}}</ref> همچنین باور دیگری نیز وجود دارد ، ماساژت‌ها که در اصل از سکاها بودند، معنی نامشان "نیرومند" گت می‌باشد."<ref>{{cite book |title=History and study of the Jats: with reference to Sikhs, Scythians, Alans, Sarmatians, Goths, and Jutes |page=8 |last=Dhillon |first=Balbir Singh |publisher=Beta Publishers |location=Canada |year=1994 |edition=illustrated |url=http://books.google.com/books?id=U9KpAAAACAAJ |isbn=1-895603-02-1 |quote=The classical and modern authorities say that the word "Massagetae" means "great" Getae (Jats). The ninth-century work De Universo of Rabanus Maurus states, "The Massagetae are in origin from the tribe of the Scythians, and are called Massagetae, as if heavy, that is, strong Getae."}}</ref>
 
همچنین ماسا در [[زبان پهلوی|پارسی میانه]] به معنی بزرگ است.در [[اوستا]] نیز ماسا به معنی بزرگی استفاده شده است.<ref name="Rishi (1982)">{{cite book |title= India & Russia: linguistic & cultural affinity |page=95 | last=Rishi |first=Weer Rajendra |author-link=Weer Rajendra Rishi |publisher=Roma |year=1982 |url=http://books.google.co.in/books?id=Vns_AAAAMAAJ&q=Getae#search_anchor}}</ref>
 
== منطقه ==
کاربر گمنام