تفاوت میان نسخه‌های «آتشکار (ابهام‌زدایی)»

صفحه‌ای تازه حاوی «* آتشکار کسی که با آتش کار می‌کند * آتشکار (فیلم) یکی از فیلم‌های سینمای ا...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «* آتشکار کسی که با آتش کار می‌کند * آتشکار (فیلم) یکی از فیلم‌های سینمای ا...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)
۱٬۷۱۴

ویرایش