تفاوت میان نسخه‌های «آزادی اقتصادی»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
'''آزادی اقتصادی''' یا '''حق آزادی اقتصادی''' نشان دهنده یدهنده‌ی قابلیت اعضای یک جامعه برای انجام کنش هایکنش‌های اقتصادی است. این لفظ در علم اقتصاد و مباحثات سیاست گذاری و نیز فلسفه یفلسفه‌ی اقتصاد سیاسی به کار می رودمی‌رود. همانند آزادی برای آزادی اقتصادی نیز تعاریف متعددی وجود دارد ولی تعریف واحدی که مورد قبول عمومی باشد وجود ندارد.<ref name=Bronfenbrenner1955>{{cite journal |last1=Bronfenbrenner|first=Martin|authorlink=Martin Bronfenbrenner|year=1955|journal=[[Ethics (journal)|Ethics]]|title=Two Concepts of Economic Freedom|volume=65|issue=3|jstor=2378928|pages=157–170 |doi=10.1086/290998}}</ref><ref name=SenRationalityFreedom>{{cite journal |last=Sen|first=Amartya|authorlink=Amartya Sen|title=Rationality and Freedom|page=9}}</ref> یک شیوه برخورد مهم با آزادی اقتصادی از سنت هایسنت‌های لیبرالیسم کلاسیک و لیبرترین برمیخیزدبرمی‌خیزد که بر بازارهای آزاد، تجارت آزاد و مالکیت خصوصی با سرمایه گذاری آزاد تاکید می کنندمی‌کنند.
 
'''آزادی اقتصادی''' یا '''حق آزادی اقتصادی''' نشان دهنده ی قابلیت اعضای یک جامعه برای انجام کنش های اقتصادی است. این لفظ در علم اقتصاد و مباحثات سیاست گذاری و نیز فلسفه ی اقتصاد سیاسی به کار می رود. همانند آزادی برای آزادی اقتصادی نیز تعاریف متعددی وجود دارد ولی تعریف واحدی که مورد قبول عمومی باشد وجود ندارد.<ref name=Bronfenbrenner1955>{{cite journal |last1=Bronfenbrenner|first=Martin|authorlink=Martin Bronfenbrenner|year=1955|journal=[[Ethics (journal)|Ethics]]|title=Two Concepts of Economic Freedom|volume=65|issue=3|jstor=2378928|pages=157–170 |doi=10.1086/290998}}</ref><ref name=SenRationalityFreedom>{{cite journal |last=Sen|first=Amartya|authorlink=Amartya Sen|title=Rationality and Freedom|page=9}}</ref> یک شیوه برخورد مهم با آزادی اقتصادی از سنت های لیبرالیسم کلاسیک و لیبرترین برمیخیزد که بر بازارهای آزاد، تجارت آزاد و مالکیت خصوصی با سرمایه گذاری آزاد تاکید می کنند
{{آزادی}}
== شاخص آزادی اقتصاد ==
آزادی [[اقتصاد]] یکی از اصول مهم در ارزیابی توسعه یافتگی اقتصاد کشورهاست.
درجه آزادی اقتصاد کشورها بر اساس ۵ شاخص تعیین می‌گردد.
 
== نحوه درجه بندی شاخص آزادی اقتصاد ==