درودگاه: تفاوت میان نسخه‌ها

۱۲۵ بایت اضافه‌شده ،  ۷ سال پیش
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: نیازمند بازبینی لینک اسپم محتمل (پخ)
(ابرابزار)
{{جعبه اطلاعات روستای ایران
|نام‌رسمی=
|روی‌نقشه=
|عرض‌جغرافیایی =
|طول‌جغرافیایی =
|تصویر=
|اندازه‌تصویر=
|برچسب‌تصویر=
|استان= بوشهر
|شهرستان=دشتستان
|نام‌های‌دیگر=
|نام‌های‌قدیمی=
|سال‌بنیاد=
|جمعیت =
|رشدجمعیت=
|مذهب=
|مساحت=
|ارتفاع=
|میانگین‌دما=
|میانگین‌بارش‌سالانه=
|پانویس=
}}
== معرفی ==
'''درودگاه'''، روستایی است از توابع [[بخش سعدآباد]] در [[شهرستان دشتستان]] [[استان بوشهر]] [[ایران]].
 
== موقعیت جغرافیایی ==
شهرستان دشتستان درناحيهدرناحیه آب وهواييوهوایی نيمهنیمه صحراييصحرایی جنوب ايرانایران وحاشيهوحاشیه شماليشمالی خليجخلیج فارس با طول 51۵۱ درجه و ۱۴ 14 دقيقهدقیقه وعرض 29۲۹ درجه و ۱۷ 17دقیقه دقيقه وارتفاعيوارتفاعی حدود 62 ۶۲ متر ازسطح دريادریا قرار دارد. دمايدمای هوا دركلدرکل منطقه با حداكثرحداکثر مطلق 50۵۰ درجه وحداقل 2درجه۲درجه درجلگه و 23درجه۲۳درجه درمناطق كوهستانيکوهستانی بينبین شهرهايشهرهای استان از موقعيتيموقعیتی عاليعالی و مركزيتيمرکزیتی طبيعيطبیعی و ايدآلایدآل برخوردار است.
روستای درودگاه تقريباَتقریباَ در 14۱۴ كيلومتريکیلومتری شمال غربيغربی برازجان يایا چهاركيلومتريچهارکیلومتری جاده برازجان ـ گناوه روستاييروستایی قرار دارد
ارتفاع آن ازسطح دريادریا 37۳۷ متر ويكيویکی از قديميقدیمی ترينترین روستاهايروستاهای دشتستان است كهکه آثارتاريخيآثارتاریخی مهميمهمی درنزديكيدرنزدیکی آن قرار دارد.
 
== وجه تسمیه ==
پيرامونپیرامون وجه تسميهتسمیه درودگاه دوعقيدهدوعقیده ابراز كرده اندکرده‌اند که باعث وجود دو رسم الخطرسم‌الخط برای نام روستا نیز شده است (درودگاه و درودگاه):
1۱) ايناین روستا محل تلاقيتلاقی دو رودخانه شاپور و دالكيدالکی است، لذا آنجا را '''درودگاه''' گفتهگفته‌اند؛ اند؛ يعنيیعنی دو + رود + گاه = محل برخورد دو رود.
دو رودخانه شاپور و دالکی در دو طرف روستا قرار دارند و در قسمت جنوب غذبی روستا به هم می پیوندندمی‌پیوندند و رودخانه '''حله''' را تشکیل می دهندمی‌دهند که در نهایت به خلیج فارس می ریزدمی‌ریزد.
2۲) با توجه به آثار به دست آمده از یكیک كاخکاخ واحتمالاَ يكیک آتشكدهآتشکده ممكنممکن است درايندراین محل يكيیکی از آتشكده هايآتشکده‌های ارج دار منطقه قرار داشته كهکه آيين هايآیین‌های خاص ونيايش هايونیایش‌های ويژهویژه درآن برگزار مي گرديد،می‌گردید، با ايناین وصف '''درودگاه''' به معنی محل درود و سلام و نیایش مي باشدمی‌باشد.
شکل رسمی و متداول رسم الخطرسم‌الخط نام روستا "«درودگاه" می» باشدمی‌باشد.
 
== جمعیت ==
این روستا در [[دهستان زیرراه]] قرار دارد.
طبق آمار جدید از مرکز بهداشت روستای درودگاهدرودگاه، ،جمعیت جمعيت ايناین روستا 3020۳۰۲۰ نفركهنفرکه در624در۶۲۴ خانوار جايجای گرفته اندگرفته‌اند.
ازكلازکل جمعيتجمعیت ايناین روستا 1540۱۵۴۰ نفر مرد و1480و۱۴۸۰ نفر نيزنیز زن هستند. مشخصات ديگرجمعيتدیگرجمعیت ايناین روستا به شرح زيرزیر است:
آماريآماری كهکه ازطرف مركزمرکز بهداشت روستای درودگاه ارائه گرديدهگردیده است بدينبدین شرح است:
جمعيت 3020جمعیت ۳۰۲۰ نفر ـ تعداد خانوار624خانوار۶۲۴ ـ تعداد جمعيتجمعیت مرد1540مرد۱۵۴۰ ـ تعدادجمعيتتعدادجمعیت زن 1480 ۱۴۸۰
تعداد افراد زيرزیر يكیک سال دختر24دختر۲۴ ـ تعداد افراد زيرزیر يكیک سال پسر17پسر۱۷ ـ تعداد افرادزيرافرادزیر 5۵ سال پسر108پسر۱۰۸ ـ تعدادافراد زيرزیر 5۵ سال دختر126 دختر۱۲۶
( جمعيتجمعیت زنان 49۴۹ ـ 15۱۵) 819۸۱۹ ـ (جمعيتجمعیت زنان شوهردار49شوهردار۴۹ ـ 15 ۱۵) 400 ۴۰۰
 
== رود هارودها ==
'''رود شاپور (گرانيسگرانیس) : '''
ايناین رود ازكوه هايازکوه‌های جنوب غربيغربی شيرازشیراز به نام كهمرهکهمره سرچشمه مي گيردمی‌گیرد و درتنگ چوگان بعد از دريافتدریافت رنجان رود، رودشاپور خوانده مي شودمی‌شود و در همينهمین محل آب خط لوله سوم استان بوشهر از ايناین چشمهچشمه‌های هايآهکی آهكيتأمین تأمين مي شودمی‌شود. رود شاپور بعد از دشت چروم و خشت به بخش شبانكارهشبانکاره وارد مي شودمی‌شود و در بخش سعدآباد به وسيلهوسیله سد انحرافيانحرافی شبانكارهشبانکاره برايبرای آبياريآبیاری نخلستانها مورد استفاده قرار مي گيردمی‌گیرد. ايناین رود درجنوب روستايروستای درودگاه به رود دالكيدالکی مي پيونددمی‌پیوندد و رود حله راتشكيل ميراتشکیل دهدمی‌دهد.
'''رود دالکی :'''
رودخانه دالکی از رودخانه‌های جاری در استان فارس و استان بوشهر می‌باشد. جغرافی نویسان در گذشته، رودخانه دالکی را به نام " رود اخشین " نیز نامیده اندنامیده‌اند.
رودخانه دالکی یک رود دایمی به طول ۲۲۵ کیلومتر است که شیب متوسط آن ۸/۰ درصد است. این رود که حوزه آبریز آن حله است در مسیر کلی خود که به سمت جنوب غربی است، از شهرستان‌های کازرون، دشتستان و بوشهر در استان‌های فارس و بوشهر عبور می کندمی‌کند.
رود دالکی پس از عبور از شهر وحدتیه و بعضی روستاهای بخش سعدآباد به روستای درودگاه می رسدمی‌رسد و در جنوب غربی روستا به رود شاپور پیوسته و رود حله را تشکیل می دهندمی‌دهند. مردم بومی روستا ،روستا، این رود را به دلیل آب شور آن ،آن، رود "شور" می نامندمی‌نامند.
'''رود حله:'''
رود حله ازپيوندازپیوند دورود دالكيدالکی وشاپور در درودگاه تشکیل تشكيل مي شودمی‌شود. ايناین رود دائميدائمی است و درشمال شرقيشرقی روستايروستای كرهکره بند به دو شاخه شماليشمالی وجنوبيوجنوبی تقسيمتقسیم ميشودمی‌شود كهکه شاخه جنوبيجنوبی آب تالاب حله راتشكيلراتشکیل مي دهدمی‌دهد وتداخل آب شور وشيرينوشیرین درايندراین تالاب سبب شده است كهکه انبوهيانبوهی ازگياهانازگیاهان آبزيآبزی وحاشيه ايوحاشیه‌ای درمنطقه ايجاد ایجاد شوند و محيطيمحیطی مناسب برايبرای پرورش ميگومیگو كهکه نقش اقتصادياقتصادی مهميمهمی در استان بوشهر به عهده دارند، در مصب همينهمین رود ايجاد شدهایجاد اندشده‌اند.
 
== اماکن مذهبی ==
روستای درودگاه دارای 5۵ مسجد و دو حسینیه و یک امامزاده می باشدمی‌باشد.
امامزاده '''شاه قطب الدین حیدر بن موسی الکاظم''' ، برادر علی بن موسی الرضا می باشدمی‌باشد.
بنايبنای اوليهاولیه بقعه متبرکه امامزاده شاه قطب الدی حیدر بيشبیش از يکصدیکصد سال قدمت داشته است که با گذشت زمان دچار فرسايشفرسایش و تخريبتخریب شده است. در سال 1370۱۳۷۰ بنايبنای کنونيکنونی بقعه متبرکه با مصالح بلوک، سيمانسیمان و بتن تجدید بنا شده است.
بقعه متبرکه در منطقه تاريخيتاریخی ـ فرهنگيفرهنگی کاخ داريـوشداریوش (حــدوداًحدوداً با يکیک کيلومترکیلومتر فاصله) قرار دارد که با توجه به وجود رودخانه و درختان نخل، از نظر طبيعيطبیعی و تاريخيتاریخی هم دارايدارای جاذبه هايجاذبه‌های اثر گذار مي باشدمی‌باشد.
 
== آثار باستانی ==
''' كاخکاخ هخامنشيهخامنشی بردكبردک سياهسیاه '''
كاخکاخ زمستانيزمستانی داريوشداریوش اول هخامنشی در ميانمیان نخلستانهاينخلستانهای اطراف روستايروستای دورودگاه واقع شده است.
ايناین كاخکاخ از نوع سنگ سياهسیاه و سفيدسفید ساخته شده و دارايدارای ده ستون در دو رديفردیف پنج تاييتایی است و سبكسبک وشيوهوشیوه معماريمعماری دوره هخامنشيهخامنشی را دارد. چون زيرسازيزیرسازی پايهپایه ستون هايستون‌های به جامانده از ايناین كاخکاخ ازسنگ سياهسیاه است، این کاخ را به نام سنگ سیاهسیاه، ،«بردک "بردك سياه"سیاه» نام گذاري كردهگذاری اندکرده‌اند.
این کاخ از بقایای شهر باستانی تموکن (هخامنشیان) است. این محل در محل کنونی روستای درودگاه و روستای جتوط قرار داشته است. بخشی از بقایای شهر تاریخی تموکن در روستای جتوط نیز وجود دارد.
از کاخ بردک سیاه به عنوان عمارت زمستانی هخامنشیان یاد می‌شود؛ اما قرار گرفتن این کاخ که احتمالااحتمالاً وسعتی برابر با تخت‌جمشید داشته (و شاید بزرگتر) در نزدیکی خلیج فارس، می‌تواند بیانگر موقعت استراتژیک آن باشد.
از بزرگی و وسعت بردک سیاه چیزی باقی نمانده‌است. این کاخ هخامنشی اکنون به زیر نخل‌ها رفته و بخش زیادی از آن تخریب شده‌است. به گفته "«احسان یغمایی"»، باستان‌شناس و سرپرست هیات کاوش‌های بردک سیاه، از 5۵ تپه باستانی بردک سیاه تنها بخش کوچکی از یک تپه باقی‌مانده است. این درحالی‌است که کاوش‌ها در بخش باقی‌مانده هم نادیده گرفته شده و متوقف است.
کشف نقش برجسته‌ای، احتمالااحتمالاً متعلق به داریوش، درست مشابه نقش داریوش در کاخ تخت‌جمشید یکی از مهمترین دستاوردهای کاوش‌های باستان‌شناسی در بردک سیاه بوده‌است.
اما نتایح کاوش‌ها به اینجا ختم نمی‌شود؛ پیدا شدن 4۴ تکه ورقه طلا که در مجموع 3۳ کیلو و 200۲۰۰ گرم وزن دارد و روی هم "«تا"» خورده‌است، یکی از مهمترین یافته‌های باستان‌شناسی محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد که این 4۴ تکه طلا به عمد زیر یکی از پایه ستون‌ها مدفون شده بود که باستان‌شناسان پس از 2500۲۵۰۰ سال آن را یافتند.
تای این 4۴ تکه طلا هرگز باز نشد و هنوز به صورت امانی در بانک تجارت بوشهر نگهداری می‌شوند. این درحالی است که این طلاها اهمیتی جهانی دارند و امکان دارد پس از بازگشایی حاوی نوشته‌ای باشند.
کشف تالار ستون‌دار با 24۲۴ پایه ستون‌ه و شالی‌شالی ستون‌ها یکی دیگر از دستاوردهای کاوش‌های باستان‌شناسی است. در حال حاضر سازمان میراث فرهنگی بوشهر با ایجاد پوشش حفاظتی سعی در نگهداری این پایه‌پایه ستون‌ها دارد.
هرچند نگهداری و حفاظت از باقی‌مانده کاخ بردک سیاه و بخش‌های کاوش‌کاوش شده انجام می‌شود، اما بخش زیادی از این محوطه در زیر نخلستان‌ها واقع شده و هرچند میراث بوشهر نخل‌ها را خرید تا کاوش‌ها ادامه داشته باشد، اما این اتفاق تا کنون برای نجات این محوطه هخامنشی رخ نداده است.
 
== جاذبه هایجاذبه‌های گردشگری ==
روستای درودگاه در یک موقیعت خاص واقع شده و دارای جاذبه هایجاذبه‌های گردشگری زیادی هست ،هست، شرایط خاص جغراقیایی و وجود نخلستان هاینخلستان‌های اطراف و آثا باستانی بردک سیاه باعث شده گردشگران داخلی و حتی خارجی مخصوصامخصوصاً در ایام تعطیلات نوروز این روستا را از نزدیک ببینند.
جاذبه هایجاذبه‌های گردشگری روستای درودگاه عبارتند از :
* آثار باستانی ،باستانی، کاخ هخامنشی بردک سیاه (تموکن)
* امامزاده شاه قطب الدین حیدر بن موسی الکاظم
* رودخانه هایرودخانه‌های اطراف روستا (شاپور ،شاپور، دالکی و حله)
* نخلستان سرسبز اطراف روستا
* تولید و بسته بندی خرمای درجه یک
۱۵۷٬۵۳۴

ویرایش