باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
 
<div style="float:right; width:55%;"> <!-- This width add to the margin below to equal 100٪-->
{{Random portal component|max=10|header=نوشتار برگزیده|footer=نوشتار برگزیده...|subpage=نوشتار برگزیده|seed=19۱۹}}
 
{{Random portal component|max=6|header=زندگی‌نامه برگزیده|footer=زندگی‌نامه برگزیده...|subpage=زندگی‌نامه برگزیده|seed=19۱۹}}
 
{{Random portal component|max=3|header=دوره‌های تاریخی|footer=دوره‌ها...|subpage=دوره‌ها|seed=19۱۹}}
 
{{Random portal component|max=3|header=تمدن‌ها|footer=تمدن‌ها...|subpage=تمدن‌ها|seed=19۱۹}}
 
{{/box-header|''نوشتارهای برگزیده''|درگاه:تاریخ/نوشتارهای برگزیده|}}
<div style="float:left; width:44.5%"> <!-- This margin should be right of the above -->
 
{{Random portal component|max=20|header=نگارهٔ برگزیده|footer=نگاره‌های برگزیده...|subpage=نگارهٔ برگزیده|seed=19۱۹}}
 
{{Random portal component|max=3|header=تاریخ بر پایه مکان|footer=مکان...|subpage=مکان|seed=19۱۹}}
 
{{Random portal component|max=4|header=تاریخ بر پایه موضوع|footer=موضوع...|subpage=موضوع|seed=19۱۹}}
 
{{Random portal component|max=2|header=آیا می‌دانید|footer=بیشتر...|subpage=آیا می‌دانید|seed=19۱۹}}
 
{{/box-header| آن‌چه می‌توانید انجام دهید|درگاه:تاریخ/آن‌چه می‌توانید انجام دهید|}}
 
<div style="float:left; width:100%;"> <!-- This width add to the margin below to equal ۱۰۰٪-->
{{Random portal component|max=10|header=گفتار برگزیده|footer=گفتارهای برگزیده...|subpage=گفتاورد|seed=19۱۹}}
 
{{/box-header| رده‌ها|درگاه:تاریخ/رده‌ها|}}