باز کردن منو اصلی

تغییرات

:ممکن هست شما یه کاری برای من انجام بدهید؟ = you jian shi qing ni bang mang
:مشکلی نیست = Méi wèntí
نیهاما.سلام{{خالی بماند}}
 
== تشکر ==
کاربر گمنام