باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
== منابع == {{پانویس}}پورتال شهرداری رباط کریم : www.robatkarim.ir
امام جمعه نصیرشهر: صادق خدایی
 
سرپرست شهرداریشهردار رباط کریم: مراددکتر مسعود ناصریمختاری
 
شهردار پرند: دکتر علی یحیی پور
سرپرست شهرداری پرند: علیرضا فاتحی نیا
 
شهردار نصیرشهر:مهدی محمود پور
۴۴

ویرایش