پروژه اینترنت مخفی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
(درخواست حذف سریع (م۳، م۷). (توینکل))
جز (ویکی‌سازی رباتیک(۷.۶) >رایانه ای+تمیز (۹.۵))
 
<!-- The automatically generated deletion summary. Check parameters 1-10 to make sure they are valid speedy deletion criteria, and add them to the summary if so. Add rationale, url, source, and article parameters if they are present, and if the relevant CSD criteria are present. -->
|summary=چندین دلیل: <!--{{#if: {{Csdcheck| set=tag | م۳ | م۷ | | | | | | | |}}
| speedy deletion <!--{{Str ≥ len
-->{{#if: {{Csdcheck| set=tag | م۳ | م۷ | | | | | | | | }}
| {{Csdcheck| set=tag | م۳ }}{{Csdcheck| set=tag | م۷ }}{{Csdcheck| set=tag | }}{{Csdcheck| set=tag | }}{{Csdcheck| set=tag | }}{{Csdcheck| set=tag | }}{{Csdcheck| set=tag | }}{{Csdcheck| set=tag | }}{{Csdcheck| set=tag | }}{{Csdcheck| set=tag | }}
| speedy deletion <!--
-->{{Str ≥ len
| {{Csdcheck| set=tag | م۳ }}{{Csdcheck| set=tag | م۷ }}{{Csdcheck| set=tag | }}{{Csdcheck| set=tag | }}{{Csdcheck| set=tag | }}{{Csdcheck| set=tag | }}{{Csdcheck| set=tag | }}{{Csdcheck| set=tag | }}{{Csdcheck| set=tag | }}{{Csdcheck| set=tag | }}
| 4
| criteria
| criterion
| }} {{#if: {{Csdcheck | set=tag | م۳ | م۷ }}
}} <!--
--> | [[وپ:{{uc:م۳}}|{{uc:م۳}}]]{{#if: {{Csdcheck | set=tag | م۳ م۷}}
| [[وپ:{{uc:م۳}}|{{uc:م۳}}]]<!--
-->{{#if: {{Csdcheck | set=tag | م۷ }}
| , [[وپ:{{uc:م۷}}|{{uc:م۷}}]]
|
}}
| {{#if: {{Csdcheck | set=tag | م۷ }}
| [[وپ:{{uc:م۷}}|{{uc:م۷}}]]
|
}}
-->}}{{#if: {{Csdcheck | set=tag | م۷ }}
}}<!--
--> | {{#if: {{Csdcheck | set=tag | م۳ | م۷}}
| {{#if: {{Csdcheck | set=tag | م۳ | م۷ }}
| , [[وپ:{{uc:}}|{{uc:}}]]
| [[وپ:{{uc:}}|{{uc:}}]]
}}
|
| }}{{#if: {{Csdcheck | set=tag | م۳ | م۷ | }}
}}<!--
--> | {{#if: {{Csdcheck | set=tag | م۳ | م۷ |}}
| {{#if: {{Csdcheck | set=tag | م۳ | م۷ | }}
| , [[وپ:{{uc:}}|{{uc:}}]]
| [[وپ:{{uc:}}|{{uc:}}]]
}}
|
| }}{{#if: {{Csdcheck | set=tag | م۳ | م۷ | | }}
}}<!--
--> | {{#if: {{Csdcheck | set=tag | م۳ | م۷ | |}}
| {{#if: {{Csdcheck | set=tag | م۳ | م۷ | | }}
| , [[وپ:{{uc:}}|{{uc:}}]]
| [[وپ:{{uc:}}|{{uc:}}]]
}}
|
| }}{{#if: {{Csdcheck | set=tag | م۳ | م۷ | | | }}
}}<!--
--> | {{#if: {{Csdcheck | set=tag | م۳ | م۷ | | |}}
| {{#if: {{Csdcheck | set=tag | م۳ | م۷ | | | }}
| , [[وپ:{{uc:}}|{{uc:}}]]
| [[وپ:{{uc:}}|{{uc:}}]]
}}
|
| }}{{#if: {{Csdcheck | set=tag | م۳ | م۷ | | | | }}
}}<!--
--> | {{#if: {{Csdcheck | set=tag | م۳ | م۷ | | | |}}
| {{#if: {{Csdcheck | set=tag | م۳ | م۷ | | | | }}
| , [[وپ:{{uc:}}|{{uc:}}]]
| [[وپ:{{uc:}}|{{uc:}}]]
}}
|
| }}{{#if: {{Csdcheck | set=tag | م۳ | م۷ | | | | | }}
}}<!--
--> | {{#if: {{Csdcheck | set=tag | م۳ | م۷ | | | | |}}
| {{#if: {{Csdcheck | set=tag | م۳ | م۷ | | | | | }}
| , [[وپ:{{uc:}}|{{uc:}}]]
| [[وپ:{{uc:}}|{{uc:}}]]
}}
|
| }}{{#if: {{Csdcheck | set=tag | م۳ | م۷ | | | | | | }}
}}<!--
--> | {{#if: {{Csdcheck | set=tag | م۳ | م۷ | | | | | |}}
| {{#if: {{Csdcheck | set=tag | م۳ | م۷ | | | | | | }}
| , [[وپ:{{uc:}}|{{uc:}}]]
| [[وپ:{{uc:}}|{{uc:}}]]
}}
|
| }}{{#if: {{Csdcheck | set=tag | م۳ | م۷ | | | | | | | }}
}}<!--
--> | {{#if: {{Csdcheck | set=tag | م۳ | م۷ | | | | | | |}}
| {{#if: {{Csdcheck | set=tag | م۳ | م۷ | | | | | | | }}
| , [[وپ:{{uc:}}|{{uc:}}]]
| [[وپ:{{uc:}}|{{uc:}}]]
}}
|
}}
| کاربری که حس-چندگانه را افزوده است، هیچ معیار حذف سریع پشتیبانی‌شده‌ای مشخص نکرده‌است
--> }}{{#if:
}}<!--
| {{#if: {{Csdcheck | crit1=G6 | crit2=G7 | crit3=G8 | م۳ | م۷ | | | | | | | | }}
-->{{#if:
| {{#if: {{Csdcheck | crit1=G6 | crit2=G7 | crit3=G8 | م۳ | م۷ | | | | | | | | }}
|. منطق: {{{rationale}}}
}}
--> }}{{#if:
}}<!--
| {{#if: {{Csdcheck | crit1=F9 | crit2=G12 | م۳ | م۷ | | | | | | | | }}
-->{{#if:
| {{#if: {{Csdcheck | crit1=F9 | crit2=G12 | م۳ | م۷ | | | | | | | | }}
| . نشانی وب منبع: {{{url}}}
}}
--> }}{{#if:
}}<!--
| {{#if: {{Csdcheck | crit1=A2 | م۳ | م۷ | | | | | | | | }}
-->{{#if:
| {{#if: {{Csdcheck | crit1=A2 | م۳ | م۷ | | | | | | | | }}
| . منبع: [[{{{source}}}]]
}}
--> }}{{#if:
}}<!--
| {{#if: {{Csdcheck | crit1=A10 | م۳ | م۷ | | | | | | | | }}
-->{{#if:
| {{#if: {{Csdcheck | crit1=A10 | م۳ | م۷ | | | | | | | | }}
| . نوشتار: [[{{ucfirst:{{{article}}}}}]]
}}
--> }}{{#if: {{Csdcheck | setcrit1=tagG13 | م۳ | م۷ | | | | | | | | }}
}}<!--
-->{{#if: {{Csdcheck | crit1=G13 | م۳ | م۷ | | | | | | | | }}
| . برای بازیابی این نوشتار چرک‌نویس، [[وپ:REFUND/G13]] را ببینید
}}
 
|temp=Db-notice-multiple
<!-- Add blanking notice if either the "blanked" parameter is present and does not equal "no", or one of the CSD criteria is G10 -->
|blanked= {{#if:
| {{#ifeq: {{lc:{{{blanked}}}}} | no | | yes }}
| {{Csdcheck | crit1=G10 | م۳ | م۷ | | | | | | | | }}
}}
 
<!-- Blank the page using the div blanking trick if either the "divblank" parameter is present and does not equal "no", or one of the CSD criteria is G10 -->
|divblank= {{#if:
| {{#ifeq: {{lc:{{{divblank}}}}} | no | | yes }}
| {{Csdcheck | crit1=G10 | م۳ | م۷ | | | | | | | | }}
}}
 
}}
'''پروژه اینترنت مخفی''' {{به انگلیسی|Invisible Internet Project}} یا به صورت مخفف '''I2P''' یک [[شبکه های همپوشان|شبکه همپوشان]] است که به نرم‌افزار های کاربردی اجازه میدهد تا با نام غیر واقعی و امن با هم در ارتباط باشند. خدمات آن شامل مرور [[وب]]، [[وبلاگ نویسی]]، [[چت]] و [[انتقال فایل]] به صورت ناشناس است. نرم‌افزاری که این ایده را عملی کرده [[رهیاب]] I2P نامیده میشود و [[رایانه ای]] که I2P را اجرا کرده باشد یک [[گره (شبکه)|گره]] I2P نامید میشود.
 
این [[نرم‌افزار آزاد]] و [[متن‌باز|متن باز]] است و با [[پروانه نرم‌افزار|مجور]] های مختلفی منتشر شده.
[[رده:نرم‌افزارهای سال ۲۰۰۳ (میلادی)]]
[[رده:نرم‌افزارهای مخابره‌ای آزاد]]
[[رده:ویکی‌سازی رباتیک]]