تفاوت میان نسخه‌های «طالقان (شفت)»

حذف الگوی نالازم دیگر کاربردها
برچسب: نیازمند بازبینی
(حذف الگوی نالازم دیگر کاربردها)
{{منبع}}
{{دیگر کاربردها|طالقان}}
{{جعبه اطلاعات دهستان ایران
|تصویر=