تفاوت میان نسخه‌های «میان‌رشته‌ای»

Soroush90gh صفحهٔ میان‌رشته‌ای را به میان‌رشته که تغییرمسیر بود منتقل کرد: نام این مقاله در ویکی انگلیسی "Interdisciplinarity" است که یک اسم است و نه...
(Soroush90gh صفحهٔ میان‌رشته‌ای را به میان‌رشته که تغییرمسیر بود منتقل کرد: نام این مقاله در ویکی انگلیسی "Interdisciplinarity" است که یک اسم است و نه...)
(بدون تفاوت)