تفاوت میان نسخه‌های «تضمین کیفیت»

جز
جز
کیفیت توسط کاربران محصول، ارباب رجوع یا مشتریان، و نه جامعه به طور کلی، بدست می‌آید. محصولات قیمت پایین را در صورتی می‌توان به عنوان کیفیت بالا در نظر گرفت که کاربران محصول آن‌ها را اینطور یافته باشند.
 
== منابع ==
* [//en.wikipedia.org/w/index.php?title=Quality_assurance&oldid=410527343 Quality assurance]، مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیای انگلیسی، برداشت شده در ۲۸ ژانویهٔ ۲۰۱۱.
* [[نظام‌الدین فقیه]], [[کنترل کیفیت]] [[آماری]] ۹۶۴–۴۵۹-۲۹۳-ایکس:[[شابک]]<ref>[http://www.rasekhoon.net/books/show-533569.aspx کنترل کیفیت آماری]</ref><ref>[http://openlibrary.org/works/OL8794854W/Statistical_Quality_Control Statistical Quality Control]</ref>
 
* [[نظام‌الدین فقیه]],، [[کنترلمهندسی]] [[کیفیت]] و [[آماریاطمینان]] ۹۶۴۹۷۸–۹۶۴-۴۵۹۹۹۹۸–۱۸-۲۹۳-ایکس۳:[[شابک]]<ref>[http://www.rasekhoon.net/books/show-533569642913.aspx کنترلمهندسی کیفیت آماریو اطمینان]</ref><ref>[http://openlibrary.org/works/OL8794854WOL8794852W/Statistical_Quality_Control StatisticalQuality_and_Reliability_Engineering Quality Controland Reliability Engineering]</ref>
* [[نظام‌الدین فقیه]],، [[سازمان]] و [[مدیریت]]: فراگرد [[مفاهیم]] و [[نظریه]]‌ها ها ۹۶۴-۸۵۶۹-۱۸۹۶۴–۸۵۶۹-۵۱۸–۵:[[شابک]]<ref>[http://www.rasekhoon.net/books/show-395028.aspx سازمان و مدیریت: فراگرد مفاهیم و نظریه‌ هانظریه‌ها]</ref><ref>[http://openlibrary.org/works/OL8794847W/Management_and_Organization_(Changes_in_Concepts_and_Theories Management and Organization: Changes in Concepts and Theories]</ref>
 
* [[نظام‌الدین فقیه]],، [[مهندسیخودارزیابی]] در فرایند [[سرآمدی کیفیت]] و [[اطمینانبنیاد مدیریت کیفیت اروپایی]] ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۹۸۹۷۸–۹۶۴-۱۸۹۹۹۸–۰۳-۳۹:[[شابک]]<ref>[http://www.rasekhoon.net/books/show-642913283722.aspx مهندسیخودارزیابی در فرایند سرآمدی کیفیت وبنیاد اطمینانمدیریت کیفیت اروپایی]</ref><ref>[http://openlibrary.org/works/OL8794852WOL15395459W/Quality_and_Reliability_EngineeringSelf_Assessment_in_European_Foundation_for_Quality_Management_(EFQM) QualitySelf andAssessment Reliabilityin European Foundation for Quality EngineeringManagement]</ref>
* [[نظام‌الدین فقیه]],، راهنمای تدوین اظهارنامه برای سرآمدی ([[بنیاد مدیریت کیفیت اروپا]]) ۹۷۸۹۷۸–۹۶۴-۹۶۴-۹۹۹۸-۲۳۹۹۹۸–۲۳-۷:[[شابک]]<ref>[http://www.rasekhoon.net/books/show-339209.aspx راهنمای تدوین اظهارنامه برای سرآمدی (بنیاد مدیریت کیفیت اروپا)]</ref><ref>[http://openlibrary.org/works/OL8794838W/European_Foundation_for_Quality_Management_EFQM_Submission_Writers_Handbook European Foundation for Quality Management EFQM]</ref>
 
* [[نظام‌الدین فقیه]], [[سازمان]] و [[مدیریت]]: فراگرد [[مفاهیم]] و [[نظریه]] ها ۹۶۴-۸۵۶۹-۱۸-۵:[[شابک]]<ref>[http://www.rasekhoon.net/books/show-395028.aspx سازمان و مدیریت: فراگرد مفاهیم و نظریه‌ ها]</ref><ref>[http://openlibrary.org/works/OL8794847W/Management_and_Organization_(Changes_in_Concepts_and_Theories Management and Organization: Changes in Concepts and Theories]</ref>
 
* [[نظام‌الدین فقیه]], [[خودارزیابی]] در فرآیند [[سرآمدی کیفیت]] [[بنیاد مدیریت کیفیت اروپایی]] ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۹۸-۰۳-۹:[[شابک]]<ref>[http://www.rasekhoon.net/books/show-283722.aspx خودارزیابی در فرآیند سرآمدی کیفیت بنیاد مدیریت کیفیت اروپایی]</ref><ref>[http://openlibrary.org/works/OL15395459W/Self_Assessment_in_European_Foundation_for_Quality_Management_(EFQM) Self Assessment in European Foundation for Quality Management]</ref>
 
* [[نظام‌الدین فقیه]], راهنمای تدوین اظهارنامه برای سرآمدی ([[بنیاد مدیریت کیفیت اروپا]]) ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۹۸-۲۳-۷:[[شابک]]<ref>[http://www.rasekhoon.net/books/show-339209.aspx راهنمای تدوین اظهارنامه برای سرآمدی (بنیاد مدیریت کیفیت اروپا)]</ref><ref>[http://openlibrary.org/works/OL8794838W/European_Foundation_for_Quality_Management_EFQM_Submission_Writers_Handbook European Foundation for Quality Management EFQM]</ref>
 
== پانویس ==
۱۷٬۷۰۷

ویرایش