جنگ روسیه و عثمانی (۱۶۸۶–۱۷۰۰): تفاوت میان نسخه‌ها