بچه‌های جاسوس: همه زمان در جهان: تفاوت میان نسخه‌ها