تفاوت میان نسخه‌های «بیانات جهانیان و شاهدان عینی نسل‌کشی ارمنیان»