باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
== تقسیمات کشوری ==
 
[[بخش مرکزی شهرستان رباط‌کریم]]
 
;شهرها:
شهر ها:
* [[رباط‌کریم]]
 
[[رباط‌کریم]]
 
[[نصیرشهر]]
 
[[پرند]]
 
دهستان ها:
 
[[دهستان منجیل‌آباد]]
 
[[دهستان وهن‌آباد]]
 
[[دهستان امامزاده ابوطالب]]
 
[[دهستان اسماعیل‌آباد (رباط‌کریم)]]
 
روستاها:
 
[[میمنت‌آباد (رباط‌کریم)]]
 
;دهستان‌ها:
[[الارد]]
* [[دهستان منجیل‌آباد]]
* [[دهستان وهن‌آباد]]
 
;روستاها:
[[انجم‌آباد]]
* [[الارد]]
* [[انجم‌آباد]]
 
== آثار تاریخی و باستانی ==