تفاوت میان نسخه‌های «ایم-۱۲۰ آمرام»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب: نیازمند بازبینی
برچسب: نیازمند بازبینی
|عرض=
|قطر= ۱۷۸ میلیمتر
|برد= مدلدارای Aبرد میاگین 50100 کیلومتر
|مدل BA 8050 کیلومتر
|مدل CB 19080 کیلومتر
|مدل C 190 کیلومتر
|خدمه=
|سرنشینان=