باز کردن منو اصلی

تغییرات

افزودن الگوی تغییر مسیر
{{تغییر مسیر|مسافر}}
{{کاربردهای دیگر|سفر}}
'''مسافرت''' یا '''سفر کردن''' به جابه‌جایی انسان از محلی به محلی دیگر به هرمنظوری یا هرمدتی گفته می‌شود. این جابه‌جایی می‌تواند با وسیله یا بدون هیچ وسیلهٔ [[حمل و نقل|حمل و نقلی]] صورت گیرد.