تفاوت میان نسخه‌های «دستگاه واحدهای سانتیمتر-گرم-ثانیه»

بدون خلاصه ویرایش
{{منبع}}
'''سیستم آحاد سانتی‌متر− گرم− ثانیه''' یکی از سیستم‌های یکاهای[[یکا]]های فیزیکی است. یکاهای مکانیکی در این سیستم یکسان هستند ولی برای یکاهای الکتریکی واحدهای مختلفی پیشنهاد شده‌است. بعدها سیستم [[MKS]] جایگزین این سیستم شد که خود نیز به نوبه با سیستم [[SI]] جایگزین گردید.
 
{{خرد}}