باز کردن منو اصلی

تغییرات

* [[۶۷۶ (پیش از میلاد)]]؛ آغاز پادشاهی [[هوئی]] بر [[چین]].
* [[۶۷۵ (پیش از میلاد)]]؛ بازسازی [[بابل]] به دست [[اسرحدون]].
* [[۶۷۵ (پیش از میلاد)]]؛ [[فرورتیش]] دومین شاه [[ماد]] تاجگذاری کرد.
* [[۶۷۴ (پیش از میلاد)]]؛ اسرحدون شورشی را که در [[عسقلان]] از سوی مصر سامان داده‌شده‌بود فرونشاند. آشور به مصر تاخت و مصریان آنان را پس‌زدند.
* [[۶۷۳ (پیش از میلاد)]]؛ [[تولوس هوستیلیوس]] پادشاه [[روم]] گشت.