تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه علوم اقتصادی»

برچسب: نیازمند بازبینی
برچسب: نیازمند بازبینی
 
== تاریخچه ==
این دانشگاه به عنوان نخستین مرکز آموزشی [[وزارت مالیه]] که بعدا [[وزارت امور اقتصادی و دارایی]] نام گرفت ،در سال ۱۳۱۵ بنیانگذاری شد. هدف اصلی آن مرکز در دوره طولانی تحولات ۵۰ ساله خود(۱۳۱۵–۱۳۶۵)، آموزش وتربیت نیروی انسانی ماهر در رده‌های مختلف دانشگاهی بوده است، تا آنجا که در بسیاری از آن سال‌ها، اعطای بورس‌های تحصیلی اعزام به خارج از کشور برای دوره کارشناسی [[امور مالی]] و کارشناسی ارشد [[مدیریت مالی]] توسط این دانشگاه صورت گرفته است. مجوز تأسیس این دانشگاه با عنوان «دانشکده امور اقتصادی» در شهریور ۱۳۶۶ توسط [[وزارت فرهنگ و آموزش عالی]] و شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر شد. این دانشگاه در سال ۱۳۸۲، با مصوبه شورای عالی اداری از [[وزارت امور اقتصادی و دارایی]] جدا شد و تحت پوشش [[وزارت علوم، تحقیقات و فناوری]] قرار گرفت و به «دانشکده امور اقتصادی» تغییر نام داد.با تغییر مدیریت دانشکده در سال 1384 تغییرات وسیعی در دانشکده بوجود آمد و در سال 1386 به دانشکده[[دانشکده علوم اقتصادی]] تغییر نام داد.در سال ۱۳89 این دانشکده به[[دانشگاه تهران ]] و سپس بااعتراض هیئت امناء( هیئت امناء دانشگاه علامه طباطبایی و موافقت وزیر وقت علوم با [[دانشگاه علامه طباطبایی]] ادغام شد. البته با پیگیری رییس و اعضای هیأت علمی این دانشکده از دانشگاه علامه طباطبایی منفک شد و با رأی شورای گسترش آموزش عالی به عنوان دانشگاه علوم اقتصادی با سه دانشکده اقتصاد، مدیرت و علوم مالی به کار خود ادامه داد. سرانجام در سال 1393 به جهت بی کفایتی اعضای هیأت رییسه و سرپرست غیرقانونی آن، دانشگاه علوم اقتصادی در دانشگاه خوارزمی ادغام شده و به تاریخ پر افتخار این دانشگاه در بخش اقتصادی مملکت پایان داده شد.
البته با پیگیری رییس و اعضای هیأت علمی، این دانشکده از دانشگاه علامه طباطبایی منفک شد و با رأی شورای گسترش آموزش عالی به عنوان دانشگاه علوم اقتصادی با سه دانشکده اقتصاد، مدیرت و علوم مالی به کار خود ادامه داد. سرانجام در سال 1393 به جهت بی کفایتی اعضای هیأت رییسه و سرپرست غیرقانونی آن، دانشگاه علوم اقتصادی در دانشگاه خوارزمی ادغام شده و به تاریخ پر افتخار این دانشگاه در بخش اقتصادی مملکت پایان داده شد.
{{سخ}} روسای قبلی این دانشکده بترتیب زمانی عبارتند از: دکترعلی اﮐﺒﺮ عرب مازار، دکتر محمد علی آقایی، دکتر مهدوی، خانم دکتر ویدا مجتهدزاده و دکتر مهدی صادقی شاهدانی (1392-1384)، دکتر منجذب(1393-1392 ).
 
کاربر ناشناس