باز کردن منو اصلی

تغییرات

« ...آفرین، شما هم‌اکنون پیام پنهان را جستید. لطفاً پاسختان را برای پینک پیر، در تیمارستان چالفونت بفرستید...{{سخ}}
- راجر! کارولین پشت خطه!{{سخ}}
- باشه!», و در این همگام راجر در را بست!
- باشه!»
 
== سازندگان و نوازندگان ==
* [[راجر واترز]] - گیتار بیس، خواننده و سینث‌سایزر
کاربر گمنام