روش اصلاح یکپارچه: تفاوت میان نسخه‌ها

علیرغم فرآیندهای سنجه ای پیشین، که عملکردهای سیستم راقبل وبعداز فرآیند طراحی مورد ارزیابی قرار می دهند،شاخص های جهانی ابزارهایی هستندجهت مقایسه بین عملکرد یک شهر وشهرهای دیگر.
=====منابع=====
<ref>1. Jump up ^ S. Vahabzadeh Manesh, M. Tadi, (2013) Integrated Modification Methodology (I.M.M). A phasing process for sustainable Urban Design Issue 73 of World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 2010-376X, e ISSN 2010-3778, pp 1207–1213</ref>
<ref>2. Jump up ^ Brownlee, J., (2007). Complex Adaptive Systems. CIS Technical Report 070302A,: p. 1–6</ref>
<ref>3. Jump up ^ Salat, S. and CSTB, (2011). Cities and Forms on Sustainable Urbanism: Hermann Editeurs des Sciences et des Arts</ref>
<ref>4. Jump up ^ S. Vahabzadeh Manesh, M. Tadi, (2013). A phasing process for sustainable Urban </ref>
<ref>DesignEditRe-order section Issue 73 of World Academy of Science, Engineering and Technology</ref>ISSN 2010-376X, eISSN 2010-3778, pp 1207–1213
<ref>5. Jump up ^ M. Tadi, S. Vahabzadeh Manesh, (2014) Transformation of an urban complex system into a more sustainable form via integrated modification methodology (I.M.M). The International Journal of Sustainable Development and Planning. Volume 9, Number 4. (WIT press Southampton, UK) ISSN: 1743-761x (online) and ISSN: 1743-7601 (paper format)</ref>
<ref>6. Jump up ^ H. Mohammad Zadeh, A. Naraghi, S. Vahabzadeh Manesh, M. Tadi, (2014). Environmental and energy performance optimization of a neighborhood in Tehran, via IMM methodology. International Journal of Engineering Science and Innovative Technology (IJESIT), ISSN No: 2319-5967. Volume 3,Issue 1: pp409-428.</ref>
۱۳۹

ویرایش