روش اصلاح یکپارچه: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
جز (ماني صفحهٔ متدولوژی جرح وتعدیل منسجم را به روش اصلاح یک‌پارچه منتقل کرد)
(ابرابزار)
[[File:CAS2.jpg|thumb|]]
==متدولوژی جرح وتعدیل منسجم==
'''روش اصلاح یکپارچه''' ({{lang-en|Integrated Modification Methodology}}) یا IMM یک روش‌شناسی طراحی و الگوسازی مبنی بر فرآیندی ویژه باهدف اصلی بهبود عملکرد انرژی شهری بواسطهٔ میان سان سازی وجرح وتعدیل عناصرسازا وبخش‌های لازم آن وبهینه سازی ساختار لیگاندهای آنها می‌باشد. ازاین منظر، شهر، بعنوان یک سیستم تطابق پذیر مرکبCAS درنظرگرفته شده‌است که منحصراً یک برافزودهٔ صِرف از مصرف کنندگان انرژی ناپیوسته وناهمبند نیست ومیزان مصرف کلی انرژی شهری از مجموع کل میزان مصرفی درساختمان‌ها متفاوت است. این شکاف قابل توجه میان میزان مصرف کلی انرژی شهری ومجموع تمامی مصرف کنندگان از چشم ساختارشناسی شهری وقالب شهریِ شهر پنهان مانده‌است. آی اِم اِمIMM روندی ترجیعی وچندگامهٔ بکارگرفته شده دراجزای شهری درراستای بهبود کارایی عملکردهای انرژی ومحیطیِ آنها، که اساساً همادین (وابسته به سازواره‌های همبسته)، چندلایه وچندمقیاسی است، می‌باشد. آی اِم اِمIMM درپی بررسی رابطهٔ میان ساختارشناسی شهری ومیزان مصرف انرژی ازراه تمرکز وتأکید بیشتر زیرسازگان‌هایی که باکاراکترها وترکیب فیزیکی ممایز می‌شوند، می‌باشد. دراین متدولوژی، شهر متشکل از تلفیق تعداد بیشماری از اجزای مرتبط به هم، طبقه‌بندی شده درلایه‌ها وزیرسازگان‌های مختلف که بواسطهٔ ترتیب ونظم داخلی وساختارلیگاندهایشان یک سازمان فیزیکی وموقتی مشخصی را بدست می‌دهند، می‌باشد. اجزاوترکیبات سی آ اِس CAS خودرا تطبیق می‌دهند تا به محدودیت‌ها وموانع تحمیلیِ جدید، بمنظوربهبود عملکرد کل سیستم واکنش نشان دهند. سی آ اِسCAS متشکل ازعناصر نامتجانس مرتبط به هم بطورمستقیم یاغیرمستقیم می‌باشدوعملکرد نهایی سیستم از همهٔ عناصر بعنوان یک کل، ناشی می‌شود. این روندتطبیق درون یا بر بخش‌های یک زیرسازگان مجزا موسوم به تطبیق افقی؛ وبین زیرسازگان‌های مختلف موسوم به تطبیق عمودی، بعبارت دیگر، تطبیق بخش هاواجزای موجوددر یک زیرسازگان، یاتطبیق افقی، بعنوان واکنشی به شرایط تحمیلی وموانع جدید، عملکرد زیرسازگان راتغییر می‌دهد ونیز دلیل دگرش کل سیستم درطول زمان می‌باشد، اتفاق می‌افتد.
=====این مقاله توسط فریدون نریمانی وارش بستانیان ترجمه شده است=====
یک سیستم مرکب تطابق پذیرCAS متشکل از چهار یا بیشتر زیرسازگان یا سیستم فرعی می باشد. بنظر می رسد که این فوق وضعیتی از نتایج وتأثیرات حالات در زیرسازگان ها باشد.منطبق سازی فرآیندی است از ادغام دو یاچند زیرسازگان. هرگاه زیرسازگان ها دچاربرهم کنش وتأثیرات نتقابل شوند،وضعیت آنها دیگربصورت مستقل وخودایستا نخواهدبود.متدولوژی جرح وتعدیل منسجمIMM یک متدولوژی طراحی والگوسازی مبنی بر فرآیندی ویژه باهدف اصلی بهبود عملکرد انرژی شهری بواسطه ی میان سان سازی وجرح وتعدیل عناصرسازا وبخش های لازم آن وبهینه سازی ساختار لیگاندهای آنها می باشد. ازاین منظر، شهر، بعنوان یک سیستم تطابق پذیر مرکبCAS درنظرگرفته شده است که منحصراً یک برافزوده ی صِرف از مصرف کنندگان انرژی ناپیوسته وناهمبند نیست ومیزان مصرف کلی انرژی شهری از مجموع کل میزان مصرفی درساختمان ها متفاوت است. این شکاف قابل توجه میان میزان مصرف کلی انرژی شهری ومجموع تمامی مصرف کنندگان از چشم ساختارشناسی شهری وقالب شهریِ شهر پنهان مانده است. آی اِم اِمIMM روندی ترجیعی وچندگامه ی بکارگرفته شده دراجزای شهری درراستای بهبود کارآیی عملکردهای انرژی ومحیطیِ آنها،که اساساً همادین(وابسته به سازواره های همبسته)،چندلایه وچندمقیاسی است، می باشد. آی اِم اِمIMM درپی بررسی رابطه ی میان ساختارشناسی شهری ومیزان مصرف انرژی ازراه تمرکز وتأکید بیشتر زیرسازگان هایی که باکاراکترها وترکیب فیزیکی ممایز می شوند، می باشد. دراین متدولوژی،شهر متشکل از تلفیق تعداد بیشماری از اجزای مرتبط به هم،طبقه بندی شده درلایه ها وزیرسازگان های مختلف که بواسطه ی ترتیب ونظم داخلی وساختارلیگاندهایشان یک سازمان فیزیکی وموقتی مشخصی را بدست میدهند، می باشد. اجزاوترکیبات سی آ اِس CAS خودرا تطبیق می دهند تا به محدودیت ها وموانع تحمیلیِ جدید، بمنظوربهبود عملکرد کل سیستم واکنش نشان دهند. سی آ اِسCAS متشکل ازعناصر نامتجانس مرتبط به هم بطورمستقیم یاغیرمستقیم می باشدوعملکرد نهایی سیستم از همه ی عناصر بعنوان یک کل،ناشی می شود. این روندتطبیق درون یا بر بخش های یک زیرسازگان مجزا موسوم به تطبیق افقی؛ وبین زیرسازگان های مختلف موسوم به تطبیق عمودی, بعبارت دیگر، تطبیق بخش هاواجزای موجوددر یک زیرسازگان،یاتطبیق افقی، بعنوان واکنشی به شرایط تحمیلی وموانع جدید،عملکرد زیرسازگان راتغییر می دهد ونیز دلیل دگرش کل سیستم درطول زمان می باشد، اتفاق می افتد.
=====فهرست=====
* 1 تاریخچه
* 2 تئوری
* 3فرآیند مرحله ای
* 1-3 تحقیق وبررسی/تجزیه وتحلیل
* 2-3 نفسیروتوضیح/فرضیه
* 1-2-3 انتخاب کالیزور
* 2-2-3 نقش دی اُ پیDOP (اصل سازمانی طراحی)
* 3-3 جرح وتعدیل/تغییرودگرش(مداخله وطراحی)
* 1-3-3 جرح وتعدیل افقی؛مرحله ی کالیزورافقی(گام3 الف)
* 2-3-3 جرح وعدیل عمودی؛کالیزورعمودی(گام 3 ب)
* 4-3 مرحله ی4. مرحله ی بازجورسازی وبهینه سازی
* 1-4-3 مقیاس سنجه ای جدید سی آ اِسCAS (بازجورسازی گام 4الف)
* 2-4-3 بهینه سازی سی آ اِسCAS جدید(گام 4 ب)
* 3-4-3 شاخص های جهانی
* 4 منابع
=====1.تاریخچه=====
 
یک سیستم مرکب تطابق پذیرCAS متشکل از چهار یا بیشتر زیرسازگان یا سیستم فرعی می‌باشد. بنظر می‌رسد که این فوق وضعیتی از نتایج وتأثیرات حالات در زیرسازگان‌ها باشد. منطبق سازی فرآیندی است از ادغام دو یاچند زیرسازگان. هرگاه زیرسازگان‌ها دچار برهم‌کنش و تأثیرات نتقابل شوند، وضعیت آنها دیگربصورت مستقل وخودایستا نخواهدبود.
بیش ازنیمی از انتشار گازهای گلخانه ای درشهرها وتوسط شهرها اتفاق می افتد. بیشترین میزان جمعیت درشهرها زندگی وکار می کنند جائیکه حدودهشتاد درصد انرژی صرف می شود. حرکت پیش رونده ی رشدجمعیت به مقیاس چشمگیری رسیده وموجب طرح یک سری سؤالات درباب پایداری کلی اکوسیستم شده است. درحقیقت، این روندمهارنشده که ممکن است منجربه جمعیت جهانی حقیقی به 98 بیلیون نفر تاسال 2050 و2/13 بیلیون نفرتا سال 2080 شود،یک توالی شهری است که بطورمستقیم یاغیرمستقیم بردیگرپدیده ها تأثیر می گذارد؛ نظیر:
 
• رشدشهرنشینی
===== فهرست =====
• جنگل زدایی همراه با کمبود زیستگاه های حیات وحش علاوه بردیگرمنابع طبیعی
* ۱ تاریخچه
• گسترش فزاینده ی اشغال وتصرف زمین بمنظور اهداف کشاورزی وساخت اقامت گاه ها
* ۲ تئوری
• افزایش انتشار دی اکسیدکربن
* ۳فرایند مرحله‌ای
• پسرفت کیفیت آب،زمین وهوا
* ۱–۳ تحقیق وبررسی/تجزیه وتحلیل
دراین سناریو واضح است که چگونه نواحی شهری علاوه برطراحی شهری شان، نقش بسزایی در تعریف وتعیین استراتژی بلندمدت جهت توسعه ی پایدار،علیرغم دیگر راه حلهای موقتی وناپایدار ایفا می کنند. بابررسی وتجدیدنظر موقعیت ومکانی که درآن شهرها می بایست طراحی وبناشوند می توان میزان انتشار دی اکسیدکربن ومیزان تقاضای انرژی را کاهش داد. درحقیقت هدف غایی متدولوژی ما تعیین وشناسایی اصول وابزارهای مناسب ومفید درراستای ساماندهی وهدایت روندشهرنشینی جهانیِ روبه افزایش به سمت مدل ونمونه های بلندمدت پایدارتر که مشخصه ی اصلی آنها عملکردبهتر انرژی ومتعاقباً ترازمندی وتوازن بهتر موجودبین منابع قابل دسترس ومیزان مصرف موردنیاز قابل حصول است، می باشد. طبق گزارش جالب مدیریت اطلاعات انرژی ایالات متحده(US EIA) با افزایش میزان مصرف انرژی جهانی از472 کوادریلیون بی تی یو(معیارسنجش
* ۲–۳ نفسیروتوضیح/فرضیه
حرارت)درسال 2006، درسال 2015 به 552 کادریلیون بی تی یو و678 کوادریلیون بی تی یو درسال 2030 می رسد که دربردارنده ی افزایش کلی 44 درصدی در طول دوره ی پیش بینی شده می باشد. همچنین درتمام ایالت های عضو ای یوEU، مصرف داخلی ودرون مرزی ناخالص انرژی اولیه درطول دوره ازسال 1999 تاسال 2009 بجز ممالک متحده ی بریتانیا(انگلیس،اسکاتلندوایرلند شمالی)افزایش یافته است(%1/10-).
* ۱–۲-۳ انتخاب کالیزور
علاوه براین،گزارش بانک جهانی نشان می دهد که الگوهای مدرن رشد شهری به صورت فزاینده از لحاظ زمین و مکانی فشرده هستند." میانگین تراکمات شهری (یعنی،تعداد ساکنین به ازای هر کیلومتر مربع در ناحیه ی پر از ساختمان)، در طول دو قرن اخیر در حال کاهش بوده است همانطور که بهبود ترابری و حمل و نقل ادامه می یابد، روند استفاده از زمین در شهرها روز به روز به ازای هر فرد در حال افزایش است. نواحی ساختمانی در شهرها با جمعیت یک میلیون نفر یا بیشتر اکنون کلاً حدود km2 400000 را اشغال میکند که نیمی از آن در جهان در حال رشد و توسعه است. شهرها در کشورهای در حال توسعه دارای جمعیت بیشتری هستند اما به ازای هر نفر یا شهروند فضای کمتری را اشغال میکنند. در کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه میانگین تراکم شهرها به سرعت در حال کاهش بوده است ؛ در یک رتبه بندی سالانه 7/1 درصد در طول دهه ی اخیر در کشورهای در حال توسعه و 2/2 درصد در کشورهای صنعتی". تأثیرات فرم و قالب شهری بر عملکردهای انرژی در شهر ، علاوه بر میزان مواد آلاینده ی منتشر شده، در پژوهشها و تحقیقات مختلف نشان داده شده است. بخش مهمی از مطالعات صورت گرفته بیانگر تشابه کاهش میزان تراکم مسکونی،با افزایش مداوم وپیوسته درمیزان نیاز به انرژی می باشد. دراین سناریو، واضح است که چگونه نواحی شهری علاوه برطراحی شهری نقش بسزایی در تعریف وتعیین استراتژی بلندمدت جهت توسعه ی پایدار، علیرغم دیگر راه حلهای موقتی وناپایدار ایفا می کنند."اگرچه شهرها مظهر آسیب های محیطی، یعنی افزایش انتشارآلودگی های مربوط به حمل ونقل، مصرف انرژی ودیگر عوامل، هستند،ساست گذاران ونظریه پردازان وکارشناسان بطور فزاینده ارزش بالقوه ی شهرها بمنظور پایداری بلندمدت را تشخیص می دهند. با این همه، بیشترین میزان انرژی درشهرها صرف می شود.بنابراین،پایداری یک مبحث شهری است." متعاقباً نیازوتقاضاهای جدید وسؤالات بنیادی واساسی که درآن ها می بایست به مسائل شهری پرداخته شود،مطرح می شوند. نظیر: شهرچگونه می تواند درپایداری شهری بطورکلی تأثیرگذارباشد؟ آیا طراحی شهری می تواند بایک رویکردمناسب درخصوص کاهش شرایط جوی واقلیمی وکاهش میزان انتشاروپخش آلودگی(گازها وموادآلاینده) مؤثرباشد؟ آیا فرم وقالب شهری با این مباحث وموضوعات همبستگی دارد؟ ودرپایان، چگونه می توان ترانسفورماسیون ودگردیسی شهری را بمنظور نیل به یک فرم شهری پایدار اجراکرد؟ واز این گذشته، چگونه یک شهر می تواند هم وضعیت رقابتی،توسعه و هم سرپرستی اکولوژیکی وزیست محیطی را مورد ملاحظه قراردهد؟
* ۲–۲-۳ نقش دی اُ پیDOP (اصل سازمانی طراحی)
تئوری آی ام امIMM شهر رابعنوان یک سیستم پیچیده ی تطابق پذیر درنظر می گیرد. وانگهی خطوط کلی از روابط بین ساختارشناسی شهری ومیزان مصرف انرژی را ترسیم می کندوبرخی اصول طراحی پایه وبنیادی جدیدی را درراستای دگردیسی ارزیابی و سنجش شهری علاوه برطراحی محله های پایداروجدید بعنوان بخش لاینفک شهررابدست میدهد. ساختارشناسی نقش بسزایی در خط مشی ذخیره سازی انرژی بازده وراندمان شهری،زیست پذیری وبطورکلی، محیط ه
* ۳–۳ جرح وتعدیل/تغییر و دگرش (مداخله وطراحی)
های شهری پایدارجهت کسب موفقیت ایفا می کند. لازم است که اصول جدید ومتدولوژی های طراحی شهری جدیدی اتخاذ کرد. یکی از مهم ترین اهداف این پژوهش یافتن متدولوژی های جدیدی است که بتوان به کمک آنها به شکل گیری ودرک بهتر عملکردها،سنجش وارزیابی های مختلف شهری، وسپس جهت کاربست اصول طراحی جدید بمنظوربهبود عملکرد سیستم ؛بواسطه ی یک رویکرد همادین وچندزمینه ای، نائل آمد. یک سیستم مرکب،بطورخلاصه دریک کلمه، ترتیب واقتباسی از عناصر نامتجانس بهم پیوسته است که نشانگریک یاچندعملکرد می باشد ونتیجه ی نهایی کل سیستم تماماً متفاوت ازهرعملکرد هربخشِ لازمِ مجزا می باشد.
* ۱–۳-۳ جرح وتعدیل افقی؛ مرحلهٔ کالیزورافقی (گام۳ الف)
=====2.تئوری=====
* ۲–۳-۳ جرح وعدیل عمودی؛ کالیزورعمودی (گام ۳ ب)
قانون گروهی سیستم مرکب تطابق پذیر:قوانین بسیاری وجود دارد که عوامل وسازه ها وسیستم را بهم پیوند میزنند؛درحالی که هرسازنده یا عامل منافع خودرا دنبال می کند رابطه ی بین سازه ها بواسطه ی این هنجارها تعریف می شود. بخش ها همواره وظایف،رفتارها وعملکردهایشان راتطبیق وتغییر می دهندتا تحت لوای این قوانین بنیادین باقی بمانند. همه ی اینها موسوم به قوانین گروهی می باشند ومحصول نهایی سیستم ازطریق این روابط و فعل وانفعالات ناشی می شوند.
* ۴–۳ مرحله ی۴. مرحلهٔ بازجورسازی وبهینه سازی
همانطور که دربالا اشاره شد آی ام امIMM یک طرح متدولوژی با هدف بهبود عملکرد سی آ اِس CAS می باشد؛ ویژگی های اصلی آی ام امIMM مبنی برسه رویکرد بنیادین میباشد؛ همادین، چندلایه ای وچند مقیاسی. سیستم تطابق پذیر مرکب متشکل از عناصر متجانس مرتبط بهم بطور مستقیم یاغیرمستقیم می باشد وعملکرد نهایی سیستم بطورکلی ناشی از ترکیب همه ی عناصر می باشد. این سازگاری وتطبیق پذیری، در یا بر بخش های یک زیرسازگان واحد ومجزا،ازین پس موسوم به تطبیق افقی، وبین زیرسازگان های مختلف، ازین پس موسوم به تطبیق عمودی اتفاق می افتد. بعبارتی دیگر،تطبیق پذیری اجزا وبخش های موجود دریک زیرسازگان یا تطبیق افقی، بعنوان پاسخ وواکنشی به شرایط تحمیلی وموانع جدید عملکرد زیرسازگان رادچار تحول می کند، که علت دگردیسی کل سیستم درطول زمان خواهدبود. عملکردهای کل سیستم مرکب با بکار گیری کنش و اعمال تطابق پذیر سی آ اس CAS ، هم افقی و هم عمودی را می توان شدت بخشید. کل سیستم مرکب با کنش و اعمال تطابق پدیر هم زیست بین عناصر و زیر سازگانها به واسطه جرح و تعدیل و ترکیب در طول زمان تغییرشکل خواهد داد. با ارتقاء عملکرد یک زیرسازگان به کمک تغییر شکل و دگرش یک زیرسازگان دیگر، می توان یک ابطه گروهی و مشترک که در نهایت منجر به تغییر شکل و دگرش کل سیستم مرکب به مطلوبترین شیوه را ایجاد کرد. جهت تکرار مطلب، جرح و تعدیل، که اجزاء و بخشهای یک لایه یه منظور بهبود عملکرد لایه های مربوط به خود کامل و بهینه سازی شده باشد. از طرف دیگر ، عمل ترکیب وادغام یک رابطه ی هم زیست بین لایه های مختلف درراستای عملکردبهتراست،که درنهایت منجربه بهبود عملکردکل سیستم خواهدشد. طبق این امرکه آی ام امIMM درپی بررسی روابط بین ساختارشناسی شهری ومیزان مصرف انرژی است،تئوری مذکور بیشتر بر"زیرسازگان هایی"که مشخصه ی اصلی آنها ترتیب سازه ای وکاراکترهای فیزیکی است،تأکید می کند.
* ۱–۴-۳ مقیاس سنجه‌ای جدید سی آ اِسCAS (بازجورسازی گام ۴الف)
* ۲–۴-۳ بهینه‌سازی سی آ اِسCAS جدید (گام ۴ ب)
زیر سازگان شهری.
* ۳–۴-۳ شاخص‌های جهانی
زیرسازگان ها(لایه ها) واجزای تشکیل دهنده ی سی آ اِسCAS که برساختارشناسی شهری اثر می گذاردند: لایه ی ظرفیت وگنجایش؛ لایه ی فضای خالی؛ لایه ی کنشی وکارکردی؛ لایه ی ترابری وحمل ونقل
* ۴ منابع
• حجم وتراکم شهری(لایه ی توده ی ساخته شده)
 
• فضاهای خالی شهری(فضاهای باز،خیابان ها وغیره)
===== ۱. تاریخچه =====
• کنشی یا کارکردی(لایه ی استعمال وکاربرد زمین)
بیش ازنیمی از انتشار گازهای گلخانه‌ای درشهرها وتوسط شهرها اتفاق می‌افتد. بیشترین میزان جمعیت درشهرها زندگی وکار می‌کنند جائیکه حدودهشتاد درصد انرژی صرف می‌شود. حرکت پیش روندهٔ رشدجمعیت به مقیاس چشمگیری رسیده وموجب طرح یک سری سؤالات درباب پایداری کلی اکوسیستم شده‌است. درحقیقت، این روندمهارنشده که ممکن است منجربه جمعیت جهانی حقیقی به ۹۸ بیلیون نفر تاسال ۲۰۵۰ و۲/۱۳ بیلیون نفرتا سال ۲۰۸۰ شود، یک توالی شهری است که بطورمستقیم یاغیرمستقیم بردیگرپدیده‌ها تأثیر می‌گذارد؛ نظیر:
• لایه ی ترابری وحمل ونقل
• رشدشهرنشینی
• جنگل زدایی همراه با کمبود زیستگاه‌های حیات وحش علاوه بردیگرمنابع طبیعی
• گسترش فزایندهٔ اشغال وتصرف زمین بمنظور اهداف کشاورزی وساخت اقامت گاه‌ها
• افزایش انتشار دی اکسیدکربن
• پسرفت کیفیت آب، زمین وهوا
دراین سناریو واضح است که چگونه نواحی شهری علاوه برطراحی شهری شان، نقش بسزایی در تعریف وتعیین استراتژی بلندمدت جهت توسعهٔ پایدار، علیرغم دیگر راه حلهای موقتی وناپایدار ایفا می‌کنند. بابررسی وتجدیدنظر موقعیت ومکانی که درآن شهرها می‌بایست طراحی وبناشوند می‌توان میزان انتشار دی اکسیدکربن ومیزان تقاضای انرژی را کاهش داد. درحقیقت هدف غایی متدولوژی ما تعیین وشناسایی اصول وابزارهای مناسب ومفید درراستای ساماندهی وهدایت روندشهرنشینی جهانیِ روبه افزایش به سمت مدل ونمونه‌های بلندمدت پایدارتر که مشخصهٔ اصلی آنها عملکردبهتر انرژی ومتعاقباً ترازمندی وتوازن بهتر موجودبین منابع قابل دسترس ومیزان مصرف موردنیاز قابل حصول است، می‌باشد. طبق گزارش جالب مدیریت اطلاعات انرژی ایالات متحده(US EIA) با افزایش میزان مصرف انرژی جهانی از۴۷۲ کوادریلیون بی تی یو (معیارسنجش
حرارت) درسال ۲۰۰۶، درسال ۲۰۱۵ به ۵۵۲ کادریلیون بی تی یو و۶۷۸ کوادریلیون بی تی یو درسال ۲۰۳۰ می‌رسد که دربردارندهٔ افزایش کلی ۴۴ درصدی در طول دورهٔ پیش بینی شده می‌باشد. همچنین درتمام ایالت‌های عضو ای یوEU، مصرف داخلی ودرون مرزی ناخالص انرژی اولیه درطول دوره ازسال ۱۹۹۹ تاسال ۲۰۰۹ بجز ممالک متحدهٔ بریتانیا (انگلیس، اسکاتلندوایرلند شمالی) افزایش یافته است(٪۱/۱۰-).
علاوه براین، گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که الگوهای مدرن رشد شهری به صورت فزاینده از لحاظ زمین و مکانی فشرده هستند. «میانگین تراکمات شهری (یعنی، تعداد ساکنین به ازای هر کیلومتر مربع در ناحیهٔ پر از ساختمان)، در طول دو قرن اخیر در حال کاهش بوده‌است همان‌طور که بهبود ترابری و حمل و نقل ادامه می‌یابد، روند استفاده از زمین در شهرها روز به روز به ازای هر فرد در حال افزایش است. نواحی ساختمانی در شهرها با جمعیت یک میلیون نفر یا بیشتر اکنون کلاً حدود km۲ ۴۰۰۰۰۰ را اشغال می‌کند که نیمی از آن در جهان در حال رشد و توسعه‌است. شهرها در کشورهای در حال توسعه دارای جمعیت بیشتری هستند اما به ازای هر نفر یا شهروند فضای کمتری را اشغال می‌کنند. در کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه میانگین تراکم شهرها به سرعت در حال کاهش بوده‌است؛ در یک رتبه بندی سالانه ۷/۱ درصد در طول دههٔ اخیر در کشورهای در حال توسعه و ۲/۲ درصد در کشورهای صنعتی». تأثیرات فرم و قالب شهری بر عملکردهای انرژی در شهر، علاوه بر میزان مواد آلایندهٔ منتشر شده، در پژوهشها و تحقیقات مختلف نشان داده شده‌است. بخش مهمی از مطالعات صورت گرفته بیانگر تشابه کاهش میزان تراکم مسکونی، با افزایش مداوم وپیوسته درمیزان نیاز به انرژی می‌باشد. دراین سناریو، واضح است که چگونه نواحی شهری علاوه برطراحی شهری نقش بسزایی در تعریف وتعیین استراتژی بلندمدت جهت توسعهٔ پایدار، علیرغم دیگر راه حلهای موقتی وناپایدار ایفا می‌کنند. «اگرچه شهرها مظهر آسیب‌های محیطی، یعنی افزایش انتشارآلودگی‌های مربوط به حمل ونقل، مصرف انرژی ودیگر عوامل، هستند، ساست گذاران ونظریه پردازان وکارشناسان بطور فزاینده ارزش بالقوهٔ شهرها بمنظور پایداری بلندمدت را تشخیص می‌دهند. با این همه، بیشترین میزان انرژی درشهرها صرف می‌شود؛ بنابراین، پایداری یک مبحث شهری است.» متعاقباً نیازوتقاضاهای جدید وسؤالات بنیادی واساسی که درآن‌ها می‌بایست به مسائل شهری پرداخته شود، مطرح می‌شوند. نظیر: شهرچگونه می‌تواند درپایداری شهری بطورکلی تأثیرگذارباشد؟ آیا طراحی شهری می‌تواند بایک رویکردمناسب درخصوص کاهش شرایط جوی واقلیمی وکاهش میزان انتشاروپخش آلودگی (گازها وموادآلاینده) مؤثرباشد؟ آیا فرم وقالب شهری با این مباحث وموضوعات همبستگی دارد؟ ودرپایان، چگونه می‌توان ترانسفورماسیون ودگردیسی شهری را بمنظور نیل به یک فرم شهری پایدار اجراکرد؟ واز این گذشته، چگونه یک شهر می‌تواند هم وضعیت رقابتی، توسعه و هم سرپرستی اکولوژیکی وزیست محیطی را مورد ملاحظه قراردهد؟
تئوری آی ام امIMM شهر رابعنوان یک سیستم پیچیدهٔ تطابق پذیر درنظر می‌گیرد. وانگهی خطوط کلی از روابط بین ساختارشناسی شهری ومیزان مصرف انرژی را ترسیم می‌کندوبرخی اصول طراحی پایه وبنیادی جدیدی را درراستای دگردیسی ارزیابی و سنجش شهری علاوه برطراحی محله‌های پایداروجدید بعنوان بخش لاینفک شهررابدست می‌دهد. ساختارشناسی نقش بسزایی در خط مشی ذخیره‌سازی انرژی بازده وراندمان شهری، زیست پذیری وبطورکلی، محیط ه‌های شهری پایدارجهت کسب موفقیت ایفا می‌کند. لازم است که اصول جدید ومتدولوژی‌های طراحی شهری جدیدی اتخاذ کرد. یکی از مهم‌ترین اهداف این پژوهش یافتن متدولوژی‌های جدیدی است که بتوان به کمک آنها به شکل گیری ودرک بهتر عملکردها، سنجش وارزیابی‌های مختلف شهری، وسپس جهت کاربست اصول طراحی جدید بمنظوربهبود عملکرد سیستم؛ بواسطهٔ یک رویکرد همادین وچندزمینه‌ای، نائل آمد. یک سیستم مرکب، بطورخلاصه دریک کلمه، ترتیب واقتباسی از عناصر نامتجانس بهم پیوسته‌است که نشانگریک یاچندعملکرد می‌باشد ونتیجهٔ نهایی کل سیستم تماماً متفاوت ازهرعملکرد هربخشِ لازمِ مجزا می‌باشد.
 
===== ۲. تئوری =====
قانون گروهی سیستم مرکب تطابق پذیر:قوانین بسیاری وجود دارد که عوامل وسازه‌ها وسیستم را بهم پیوند می‌زنند؛ درحالی که هرسازنده یا عامل منافع خودرا دنبال می‌کند رابطهٔ بین سازه‌ها بواسطهٔ این هنجارها تعریف می‌شود. بخش‌ها همواره وظایف، رفتارها وعملکردهایشان راتطبیق وتغییر می‌دهندتا تحت لوای این قوانین بنیادین باقی بمانند. همهٔ اینها موسوم به قوانین گروهی می‌باشند ومحصول نهایی سیستم ازطریق این روابط و فعل وانفعالات ناشی می‌شوند.
همان‌طور که دربالا اشاره شد آی ام امIMM یک طرح متدولوژی با هدف بهبود عملکرد سی آ اِس CAS می‌باشد؛ ویژگی‌های اصلی آی ام امIMM مبنی برسه رویکرد بنیادین می‌باشد؛ همادین، چندلایه‌ای وچند مقیاسی. سیستم تطابق پذیر مرکب متشکل از عناصر متجانس مرتبط بهم بطور مستقیم یاغیرمستقیم می‌باشد وعملکرد نهایی سیستم بطورکلی ناشی از ترکیب همهٔ عناصر می‌باشد. این سازگاری وتطبیق پذیری، در یا بر بخش‌های یک زیرسازگان واحد ومجزا، ازین پس موسوم به تطبیق افقی، وبین زیرسازگان‌های مختلف، ازین پس موسوم به تطبیق عمودی اتفاق می‌افتد. بعبارتی دیگر، تطبیق پذیری اجزاء وبخش‌های موجود دریک زیرسازگان یا تطبیق افقی، بعنوان پاسخ وواکنشی به شرایط تحمیلی وموانع جدید عملکرد زیرسازگان رادچار تحول می‌کند، که علت دگردیسی کل سیستم درطول زمان خواهدبود. عملکردهای کل سیستم مرکب با بکار گیری کنش و اعمال تطابق پذیر سی آ اس CAS، هم افقی و هم عمودی را می‌توان شدت بخشید. کل سیستم مرکب با کنش و اعمال تطابق پدیر هم زیست بین عناصر و زیر سازگانها به واسطه جرح و تعدیل و ترکیب در طول زمان تغییرشکل خواهد داد. با ارتقاء عملکرد یک زیرسازگان به کمک تغییر شکل و دگرش یک زیرسازگان دیگر، می‌توان یک ابطه گروهی و مشترک که در نهایت منجر به تغییر شکل و دگرش کل سیستم مرکب به مطلوبترین شیوه را ایجاد کرد. جهت تکرار مطلب، جرح و تعدیل، که اجزاء و بخشهای یک لایه یه منظور بهبود عملکرد لایه‌های مربوط به خود کامل و بهینه‌سازی شده باشد. از طرف دیگر، عمل ترکیب وادغام یک رابطهٔ هم زیست بین لایه‌های مختلف درراستای عملکردبهتراست، که درنهایت منجربه بهبود عملکردکل سیستم خواهدشد. طبق این امرکه آی ام امIMM درپی بررسی روابط بین ساختارشناسی شهری ومیزان مصرف انرژی است، تئوری مذکور بیشتر بر «زیرسازگان‌هایی» که مشخصهٔ اصلی آنها ترتیب سازه‌ای وکاراکترهای فیزیکی است، تأکید می‌کند.
 
زیر سازگان شهری.
زیرسازگان ها (لایه‌ها) واجزای تشکیل دهندهٔ سی آ اِسCAS که برساختارشناسی شهری اثر می‌گذاردند: لایهٔ ظرفیت وگنجایش؛ لایهٔ فضای خالی؛ لایهٔ کنشی وکارکردی؛ لایهٔ ترابری وحمل ونقل
• حجم وتراکم شهری (لایهٔ تودهٔ ساخته شده)
• فضاهای خالی شهری (فضاهای باز، خیابان‌ها وغیره)
• کنشی یا کارکردی (لایهٔ استعمال وکاربرد زمین)
• لایهٔ ترابری وحمل ونقل
جرح وتعدیل افقی وعمودی در آی ام امIMM
زیرسازگان ها(لایه ها(لایه‌ها) ازلحاظ ساختاری دریک ساختار فیزیکی وموقتی،ازطریقوموقتی، ازطریق ایجاد طرح کلی یک ساختارشناسی ویژه ومتمایز سازماندهی شده وهمبست می شوندمی‌شوند. درحقیقت این ساختاری لیگاندی است که یک ترتیب سازمانی فیزیکی وموقتی از سی آ اِسCAS هربار بشکل متفاوت بدست می دهدمی‌دهد. ازاین گذشته سی آ اِس CAS یک تمامیت انرژی منفرد ومجزاست. طبق این میزان مصرف، قالب وفرم شهری پایدارتر وکارآمدتر برپایه یبرپایهٔ جرح وتعدیل عناصرآن وادغام وترکیب زیرسازگان هایزیرسازگان‌های آن درطول زمان شکل می گیردمی‌گیرد. در متدولوژی هایمتدولوژی‌های همادین آی ام امIMM عملکردنهایی سیستم از کل عناصر حاصل میمی‌شود؛ شود؛ازاز این گذشته شهر بواسطه یبواسطهٔ روند پویا ومداوم تطبیق، موجود در ساختارها،شکلساختارها، شکل وقالب خودرا تغییر می دهدمی‌دهد. فرآیندفرایند آی ام امIMM تغییرشکل ودگرش نواحی (دارای مقیاس) متوسط که محیطی است تعیین شده وبعنوان پل ارتباطی بین مقیاس محلی ومقیاس جهانی عمل می کند،می‌کند، را مورد تأکیدقرار می دهدمی‌دهد. با این وجود محدوده یمحدودهٔ این ناحیه می بایستمی‌بایست بعنوان مداخله ومحل پروژه بوسیله یبوسیلهٔ طراحان وبرنامه ریزان به دقت نقشه بردارینقشه‌برداری وطراحی شود. معیاراصلی جهت محدودسازی مرز وحدود مداخله به ویژگیویژگی‌ها ها وجنبه هایوجنبه‌های بافتاری وزمینه ایوزمینه‌ای وسیع،نظیروسیع، جنبهنظیر هایجنبه‌های ساختارشناسی،لایهساختارشناسی، هایلایه‌های کنشی وکارکردی واجتماعی بستگی دارد. درتئوری آی ام امIMM جرح وتعدیل عناصر سی آ اِسCAS که موجب تغییرشکل ودگرش نهایی سیستم میمی‌شود، شود،دردر مقیاس هایمقیاس‌های مختلف اتفاق می افتدمی‌افتد. بطورمساوی، مداخلات شهری درمقیاس هایدرمقیاس‌های مختلف صورت می پذیردمی‌پذیرد. به این دلیل که جرح وتعدیل سی آ اِسCAS درمقیاس جهانی،متوسطجهانی، متوسط (میانی) ومحلی طبقهطبقه‌بندی بندیمی‌شود، می شود،هریکهریک ازتأثیرات مداخله می بایستمی‌بایست درسه مقیاس مذکور درنظرگرفته شود. مداخلات مرحله یمرحلهٔ متوسط یا میانی شکاف بین مقیاس هایمقیاس‌های جهانی و محلی را پر می کندمی‌کند. ازاین اصل، آی ام امIMM (متدولوژی جرح وتعدیل منسجم) بمنظور تغییر ودگرگون سازی یک محله بطور موضعی درراستای ایجاد و آغاز یک واکنش دارای بافت شهری وتغییر ساختاری سی آ اِسCAS عمل می کندمی‌کند.
 
=====3 ۳.فرآیند مرحلهفرایند مرحله‌ای ای=====
مراحل مختلف آی ام امIMM
متدولوژی آی ام امIMM به یک فرآیندچندمرحله ایفرآیندچندمرحله‌ای متشکل از چهارمرحله یچهارمرحلهٔ کاملاًمنسجم ونظام یافته اما متفاوت ازهم بستگی دارد.دارد؛ که به ترتیب عبارتنداز:
مرحله ی1ی۱:تحقیق وبررسی/تجزیه وتحلیل
مرحله ی2ی۲:تفسیروتوضیح/فرضیه
مرحله ی3ی۳:جرح وتعدیل،تغییرشکلوتعدیل، تغییرشکل ودگرش
مرحله ی4ی۴:بازجورسازی (انجام دادن تغییروتبدیل درساختمان یاطرزکاروافزودن تجهیزات نوین تر) وبهینه سازی
 
شهربعنوان سیستم تطابق پذیر مرکب.
فرآیندفرایند ازهم بازکردن اجزاء تشکیل دهنده یدهندهٔ سی آ اِسCAS از طریق بررسی وزمینه یابی افقی. تجزیه وتحلیل ارزیابی فیزیکی یکی از زیرسازگان ها(لایه ها(لایه‌ها) که بر ساختارشناسی شهری تأثیر می گذاردمی‌گذارد: لایه یلایهٔ حجم وتراکم؛ لایه یلایهٔ فضای خالی؛لایهخالی؛ یلایهٔ کنشی وکارکردی؛لایهوکارکردی؛ یلایهٔ ترابری وحمل ونقل. لیگاندهای سی آ اِسCAS(دسته بندی هایدسته‌بندی‌های اصلی وکلیدی) از طریق بررسی وزمینه یابی عمودی. پیکره بندی جامع سی آ اِسCAS بواسطه یبواسطهٔ همبستگی بین زیر سازگان هایسازگان‌های مختلف توصیف وتشریح می شودمی‌شود.
1-3۱–۳.مرحله یمرحلهٔ 1۱. تحقیق وبررسی/تجزیه وتحلیل
این مرحله پیکره بندی حقیقی سیستم شهری سی آ اِسCAS دریک حالت موقتی وتأثیرات مداوم وطولانی مدت فرآین تغییرشکل ودگرش راموردبررسی قرار می دهدمی‌دهد. این مرحله به بررسی وژوهش رابطه یرابطهٔ بین ساختارشناسی شهری ومیزان مصرف انرژی در سی آ اِسCAS، شامل زیرسازگان هایزیرسازگان‌های خاص خود وهمبستگی وارتباط بین آنها با قابلیت تأثیرگذاری برفرم وقالب شهری علاوه بر میزان مصرف انرژی، اختصاص دارد. درحقیقت درک پیکره بندیِ زیرسازگان هایزیرسازگان‌های دست اند کار وارتباط آنها نقش بسزایی در نتیجه ینتیجهٔ نهایی آی ام امIMM ایفا می کندمی‌کند. ازاین گذشته، ساختارکنونی سیستم را می توانمی‌توان تنها بعنوان یک پیکره بندی موقت تولید شده بوسیله یبوسیلهٔ فرآیندپیشین ادغام دو یاچندزیرسازگان بنام فرآیندفرایند منطبق سازی درنظرگرفت. هرگاه که زیرسازگان هازیرسازگان‌ها برهم کنش داشته باند یادچارفعل وانفعال وتأثیرمتقابل شوند،وضعیتشوند، وضعیت آنها دیگر مستقل نخواهد بود وبسته به شرایطی نظیر:کالیزور (کنش یار) یا واکنا (کنش واکنشی؛یعنیواکنشی؛ مادهیعنی یمادهٔ شرکت کننده در فعل وانفعالات شیمیایی) ، شروع بکار می کنندمی‌کنند. درخلال مرحله یمرحلهٔ تحقیق وبررسی طراح، پردازه یپردازهٔ ازهم بازکردن اجزای سی آ اِسCAS (تحقیق وزمینه یابی افقی) را به اجزاء اصلی فیزیکی تشکیل دهنده ویا زیرسازگان هازیرسازگان‌ها نظیر فضاهای خالی،حجمخالی، حجم وتراکم (فضاهای ساخته شده)،کارکردها، کارکردها وحمل ونقل را راهراه‌اندازی اندازی می کندمی‌کند. هرزیرسازگان درآغاز بدون کمک دیگری جهت توصیف ساختار وویژگیهای منحصر به خود به ترتیب از نقطه نظر سازه شناسی،گونهشناسی، گونه شناسی و فن شناسی توصیف خواهد شد.
 
پردازه یپردازهٔ از هم بازکردن (اوراق کردن) سیستم سی آ اِس CAS
سپس همبستگی روابط یا ساختارلیگاندهابین زیرسازگان هازیرسازگان‌ها به یک شیوه یشیوهٔ خاص تر ازطریق بررسی موشکافانه تر موسوم به بررسی وزمینه یابی عمودی که ازطریق مشخصه وویژگی هایوویژگی‌های خاص معروف به گروه هایگروه‌های اصلی کار میکندو تجزیه وتحلیل خواهدشد.خواهدشد؛ که به ترتیب عبارتنداز: روزن داری،مجاورت،تنوعداری، وچندسانی،کنشگاهمجاورت، تنوع وچندسانی، کنشگاه یا فاصل (مکان یا وسیله یوسیلهٔ فعل وانفعال در سیستم)، ،قابلیتقابلیت دسترسی وکارآیی. پیامدهای اصلی تحقیق وبررسی دراین مرحله عبارتنداز:
درک ترتیب فیزیکی سیستم سی آ اِسCAS
ارزیابی نقش وارزش گروه هایگروه‌های اصلی
سنجش وارزیابی عملکرد کنونی انرژی درسیستم سی آ اِسCAS
یکی از مهمترین اهداف این مرحله سنجش وارزیابی عملکرد کنونی انرژی در سیستم سی آ اِس
CAS می باشدمی‌باشد. از آنجا که 12شاخص۱۲شاخص یا شناسگر برای رسیدن به این نتیجه و سپس شاخص هایشاخص‌های یکسان در فرآیندفرایند بازجورسازی سی آ اِسCAS (مرحلهمرحلهٔ ی۴مقیاس 4مقیاس سنجه ایسنجه‌ای دوم) لازم برای ارزیابی نهایی عملکرد سیستم، پس از فرآیندفرایند طراحی یاتغییرودگرش بکارگرفته خواهدشد،میخواهدشد، بایستمی‌بایست تأکیدکرد که 12۱۲ شاخص نیز به یک سری اصول طراحی، بنام اصول سازمانی طراحی(DOP)، وابزارهایی که در آخر ساختار سی آ اِسCAS را سازماندهی می کنند،می‌کنند، مرتبط هستند.
شاخص هایشاخص‌های مقیاس سنجه ایسنجه‌ای اول:یک مجموعه یمجموعهٔ مرکزی از عناصرمشخصاً مبنی بر جستارهای محیطی اما هم پیوندبا دیگر جستارهای اجتماعی- اقتصادی هستند. آنها ابزارهای مورداستفاده در فرآیندفرایند آی ام امIMM جهت سنجش واندازه گیری عینی وواقع بینانه درراستای مقایسه یمقایسهٔ عملکرد سیستمسیستم‌های هایمختلف مختلف(مقایسه یمقایسهٔ بیرونی)، یاعملکرد سیستم قبل ویا بعداز فرآیندفرایند طراحی مرحله یمرحلهٔ تغییر شکل ودگرش میمی‌باشند باشند(مقایسه یمقایسهٔ درونی).
2-3۲–۳.مرحله یمرحلهٔ 2۲. تفسیروتوضیح/فرضیه
دومین وهله یوهلهٔ فرآیندآی ام امIMM بنام تفسیروتوضیح/فرضیه بین مراحل تحقیق وبررسی وطراحی است والزاماً اختصاص دارد به پایه ریزی یک فرض/فرضیه، نظیر: شیوه یشیوهٔ ممکن جهت جرح وتعدیل ساختاریِ سیستم سی آ اِسCAS بمنظور بهبود کیفیت وعملکرد انرژی درآن. تأمل برچگونگی اجرای اهداف اولیه وبطورهمزمان نیل به هدف نهایی از طریق جرح وتعدیل محلی وترکیب وادغام اجزاءتشکیل دهنده یدهندهٔ سیستم ضروری است؛ بنابراین تأثیر جرح وتعدیل محلی(برلایه های(برلایه‌های منتخب) نقش مهمی رادر عملکرد کل سیستم ایفا می کندمی‌کند وپیکره بندی جهانی سی آ اِسCAS نهایی را تغییر می دهدمی‌دهد.
 
ارزیابی عملکرد سیستم موجود با تجزیه وتحلیل اجزاء تشکیل دهنده یدهندهٔ سیستم دررابطه با گروه هایگروه‌های اصلی. دراین مرحله، لایه یلایهٔ کژکنشی (درست کارنکردن) ناشی از تغییرشکل ودگرش کاتالیز خواهدبود. دراین نمونه، لایه یلایهٔ فضای خالی بعنوان کاتالیز نشان داده شده است؛ازاست؛ از این رو،منحصراًرو، نمونهمنحصراً اینمونه‌ای است که می تواندمی‌تواند مصداق هرکدام از لایه هالایه‌ها باشد. بعبارت دیگر، پس از مرحله یمرحلهٔ تحقیق وبررسی،فرآیندآیوبررسی، فرآیندآی ام امIMM، ارائه شده وبا یک ایده (فرض) درخصوص جرح وتعدیل محلی احتمالی درزیرسازگان (لایه) انتخاب شده وگروه اصلی که امکان اِعمال تعدیل ودگرش کل سیستم بطورکلی را فراهم می آورد،می‌آورد، به نتیجه می رسدمی‌رسد. انتخاب یک زیرسازگان (لایه) ویک لیگاند (گروه اصلی) بعنوان اولین محرک تعدیل ودگرش،هدفودگرش، هدف اصلی این مرحله بواسطه یبواسطهٔ تخصیص وتفویض به ترتیب به زیرسازگان (لایه) وبه لیگاند برگزیده شده (گروه اصلی) نقش کاتالیز و پردازه یاکارکردِ واکنا (کنش واکنشی) می باشدمی‌باشد. پیامدهای اصلی این مرحله عبارتنداز:
انتخاب کاتالیزانتخاب هایکاتالیزهای افقی وعمودی بعنوان فرض مبنی بر دانش کسب شده از طریق مرحلهمرحلهٔ قبل مختص به توضیح وتشریح پیکره بندی سی آ اِسCAS علاوه بر کنش وعملکرد یآن
• نقش کالیزور یا واکنا (کنش واکنشی) به ترتیب درهرزیرسازگان
قبل مختص به توضیح وتشریح پیکره بندی سی آ اِسCAS علاوه بر کنش وعملکرد آن
تعیین نقش کالیزورکاتالیز یا واکنا (کنش واکنشی)ها به ترتیب درهرزیرسازگاندرهر گروه اصلی
• کنترل مقدماتی پیامدهای موضعی ومحلی در هر انتخاب
• تعیین نقش کاتالیز یا واکنا (کنش واکنشی)ها به ترتیب درهر گروه اصلی
 
• کنترل مقدماتی پیامدهای موضعی ومحلی در هر انتخاب
دی اُ پیDOP ابزارهایی هستند که درسازماندهی وترتیب ساختاری سی آ اِسCAS کاربرد دارند. کاربرداین اصول، تأثیرات کاربردی ساختاروعملکرد آنها می‌باشد. دی اُ پیDOP با شاخص‌های مورد نظر مرتبط است.
 
دی اُ پیDOP ابزارهایی هستند که درسازماندهی وترتیب ساختاری سی آ اِسCAS کاربرد دارند. کاربرداین اصول،تأثیرات کاربردی ساختاروعملکرد آنها می باشد. دی اُ پیDOP با شاخص های مورد نظر مرتبط است.
=====1 ۱–۲-2-3۳.انتخاب کالیزور =====
سیستم سی آ اِسCAS متشکل از سلسله مراتب سطوح چندگانه یچندگانهٔ یک سازمان می باشدمی‌باشد. بادرنظرگیری اینکه درهر مقیاس مشخص، سیستم درحقیقت یک زیرسازگان می باشد،می‌باشد، تأثیرات سنجه ایسنجه‌ای از اهمیت بسزایی در پویایی سیستم سی آ اِسCAS برخورداراست. دراین میان، کالیزورهای منتخب نقش چشمگیری درآی ام امIMM ایفا می کنندمی‌کنند. از انتخاب یک لایه بعنوان کاتالیزگر افقی و یک گروه اصلی بعنوان یک کاتالیزگر عمودی، واکنش سیستم همراه با جلوراندن جرح وتعدیل محلی وموضعی وایجاد تغییرودگرش در سیستم آغاز میمی‌شود. شود.واضح است کع انتخاب کالیزورها بستگی به مرحله یمرحلهٔ تحقیق وبررسی دارد.انتخاب کاتالیزگرها بعنوان اولین محرک تغییرشکل ودگرش هدف اصلی این مرحله با تعیین زیرسازگان منتخب وگروه اصلی نقش کاتالیزور وبه دیگر واکنا (کنش واکنشی)ها می باشدمی‌باشد.
 
=====2-2-3.نقش دی اُ پیDOP (اصل سازمانی طراحی)=====
===== ۲–۲-۳. نقش دی اُ پیDOP (اصل سازمانی طراحی) =====
دراین مرحله ی دوم دی اُ پیDOP نقش مهمی را ایفا می کند. این ابزارها جهت تنظیم ساختار سی آ اِسCAS وعملکردآن کاربرد دارند. بکارگیری دی اُ پیDOP یک گام بنیادین درفرآیند مرحله ای آی ام امIMM وشیوه ای جهت هدایت ومعطوف سازی فرآیندجرح وتعدیلCAS به یک فرم وقالب کارآمد وپایدارتر می باشد. واقعاً همه است که بخاطر بیاوریم که 12 دی اُ پیDOP با 12 شاخص یا شناسگر که قبلاً استفاده شده اند جهت برآورد وارزیابی عملکرد حقیقی انرژی در سی آ اِسCAS (جمع آوری داده ها گام اول) علاوه برفرآیند بازجورسازی در سی آ اِسCAS (گام 4،مقیاس سنجه ای دوم) با یکدیگر مرتبط هستند. نقش وتأثیردی اُ پیDOP برفرآیند طراحی بمنظور درنظرگیری وتوجه به پیامدهای مرحله ی تحقیق وبررسی/تجزیه وتحلیل حائز اهمیت است. بعنوان بازیگر اصلی درمرحله ی طرح ریزی و صورت بندی به آنها مانند دستورات یا رهنمودهای فعال عمل می کنند واگر ترکیب شوند، آنها کنشی ترکیبی وادغام شده را درجهت نیل به نتیجه ی نهایی درپی خواهند داشت. دی اُ پی DOPها به ترتیب عبارتنداز:
دراین مرحلهٔ دوم دی اُ پیDOP نقش مهمی را ایفا می‌کند. این ابزارها جهت تنظیم ساختار سی آ اِسCAS وعملکردآن کاربرد دارند. بکارگیری دی اُ پیDOP یک گام بنیادین درفرآیند مرحله‌ای آی ام امIMM وشیوه‌ای جهت هدایت ومعطوف سازی فرآیندجرح وتعدیلCAS به یک فرم وقالب کارآمد وپایدارتر می‌باشد. واقعاً همه‌است که بخاطر بیاوریم که ۱۲ دی اُ پیDOP با ۱۲ شاخص یا شناسگر که قبلاً استفاده شده‌اند جهت برآورد وارزیابی عملکرد حقیقی انرژی در سی آ اِسCAS (جمع‌آوری داده‌ها گام اول) علاوه برفرآیند بازجورسازی در سی آ اِسCAS (گام ۴، مقیاس سنجه‌ای دوم) با یکدیگر مرتبط هستند. نقش وتأثیردی اُ پیDOP برفرآیند طراحی بمنظور درنظرگیری وتوجه به پیامدهای مرحلهٔ تحقیق وبررسی/تجزیه وتحلیل حائز اهمیت است. بعنوان بازیگر اصلی درمرحلهٔ طرح ریزی و صورت بندی به آنها مانند دستورات یا رهنمودهای فعال عمل می‌کنند واگر ترکیب شوند، آنها کنشی ترکیبی وادغام شده را درجهت نیل به نتیجهٔ نهایی درپی خواهند داشت. دی اُ پی DOPها به ترتیب عبارتنداز:
• ترازمندی ومتعادل سازی بهره وری از زمین(خاک)
• ترازمندی ومتعادل سازی بهره‌وری از زمین (خاک)
• ترویج تولید انرژی محلی؛ ساختمان بعنوان اجزاء ترکیبی در سیستم انرژی
• ترویج تولید انرژی محلی؛ ساختمان بعنوان اجزاء ترکیبی در سیستم انرژی
• ترویج قابلیت پیاده روی
ترویج فضاهایقابلیت چندکاربردیپیاده‌روی
• ترویج فضاهای چندکاربردی
• ایجاد زیست چندگونی بعنوان بخشی از زندگی شهری
ایجاد سیستم فضاهای باز مرتبط بهزیست همچندگونی وفعالبعنوان سازیبخشی سوختاز وساززندگی شهری
• ایجاد سیستم فضاهای باز مرتبط به هم وفعال سازی سوخت وساز شهری
• ترازمندی ومتعادل سازی پتانسیل حمل ونقل عمومی
ترویج دوچرخهترازمندی سواریومتعادل وتقویتسازی پتانسیل حمل ونقل عمومی
• ترویج دوچرخه سواری وتقویت حمل ونقل عمومی
• تغییر مفهوم چندخصوصیتی به میان خصوصیتی
• تغییر مفهوم چندخصوصیتی به میان خصوصیتی
• تبدیل شهر به مرکز تولید تهیه ی غذا
• تبدیل شهر به مرکز تولید تهیهٔ غذا
• جلوگیری ازتأثیرات منفی مواد زائد وزباله(آلاینده ها)
• جلوگیری ازتأثیرات منفی مواد زائد وزباله (آلاینده‌ها)
• اجرای مدیریت وسامانگری آب
• اجرای مدیریت وسامانگری آب
بعنوان بازیگران اصلی مرحله ی طرح ریزی وصورت بندی آنها بعنوان رهنمودهای فعال کاربرد دارند. که درترکیب با یکدیگر موجب ایجاد کنش ترکیبی وادغام شده در رنیل به نتیجه ی نهایی می شوند.
بعنوان بازیگران اصلی مرحلهٔ طرح ریزی وصورت بندی آنها بعنوان رهنمودهای فعال کاربرد دارند؛ که درترکیب با یکدیگر موجب ایجاد کنش ترکیبی وادغام شده در رنیل به نتیجهٔ نهایی می‌شوند.
 
دگرش سیستم به حالت ساختاری3،به رنگ صورتی، درگاه C، ازطریق جرح وتعدیل وتلفیق 4 لایه ی محیطی اصلی، حجم وتراکم، فضای خالی، کنش وکارکردو حمل ونقل، با یکدیگر و با لایه های نظم وترتیب یافته ی دیگر نشان داده شده است.
دگرش سیستم به حالت ساختاری۳، به رنگ صورتی، درگاه C، ازطریق جرح وتعدیل وتلفیق ۴ لایهٔ محیطی اصلی، حجم وتراکم، فضای خالی، کنش وکارکردو حمل ونقل، با یکدیگر و با لایه‌های نظم وترتیب یافتهٔ دیگر نشان داده شده‌است.
=====3-3.مرحله ی 3. جرح وتعدیل/ تغییرودگرش(مداخله وطراحی)=====
 
مرحله ی سوم درآی ام امIMM یک مرحله ی خاص ازطراحی است که شامل اف ال اسFLS می شود ودریک رویکرد چندرشته ای و چندلایه ای کاربرد دارد. بواسطه ی یک محرک(کالیزور) یک جرح وتعدیل محلی وموضعی(جرح وتعدیل افقی) حاکی از نقطه ی شروع واکنش زنجیره ای( جرح وتعدیل افقی وعمودی) بسوی تغییرشکل ودگرش همه جانبه ی سی آ اِسCAS می باشد.بنابراین حقیقت که سی آ اِسCAS متشکل از چهار زیرسازگان است، ما شرایط و وضعیت آن را بعنوان فوق وضعیتی از نتایج(محصولات)درحالات زیرسازگان ها درنظر می گیریم. پیامدهای اصلی این مرحله عبارتنداز:
===== ۳–۳. مرحلهٔ ۳. جرح وتعدیل/ تغییرودگرش (مداخله وطراحی) =====
• طراحی /پروژه ی لایه ی کاتالیزورهای منتخب،وگروه اصلی بمنظور نیل به جرح وتعدیل
مرحلهٔ سوم درآی ام امIMM یک مرحلهٔ خاص ازطراحی است که شامل اف ال اسFLS می‌شود ودریک رویکرد چندرشته‌ای و چندلایه‌ای کاربرد دارد. بواسطهٔ یک محرک (کالیزور) یک جرح وتعدیل محلی وموضعی (جرح وتعدیل افقی) حاکی از نقطهٔ شروع واکنش زنجیره‌ای (جرح وتعدیل افقی وعمودی) بسوی تغییرشکل ودگرش همه جانبهٔ سی آ اِسCAS می‌باشد؛ بنابراین حقیقت که سی آ اِسCAS متشکل از چهار زیرسازگان است، ما شرایط و وضعیت آن را بعنوان فوق وضعیتی از نتایج (محصولات) درحالات زیرسازگان‌ها درنظر می‌گیریم. پیامدهای اصلی این مرحله عبارتنداز:
• طراحی /پروژهٔ لایهٔ کاتالیزورهای منتخب، وگروه اصلی بمنظور نیل به جرح وتعدیل
محلی
تغییرشکل ودگرش محلی درراستای تغییرودگرش ساختاری در سی آ اِس CAS
ارزیابی وسنجش مقدماتی روند تغییرشکل ودگرش
این مرحله دردرون خود متشکل از دو مرحله یمرحلهٔ دیگر می باشدمی‌باشد که به ترتیب عبارتنداز:
1۱. جرح وتعدیل افقی، مرحله یمرحلهٔ کالیزورها وواکنا (کنش واکنش)های افقی (گام 3الف۳الف)
2۲. جرح وتعدیل عمودی،کالیزورهاعمودی، کالیزورها وواکنا (کنش واکنش)های عمودی (گام3بگام۳ب)
 
کالیزور
انتخاب یک زیرسازگان (لایه) بعنوان کاتالیزگر افقی ویک گروه اصلی بعنوان کاتالیزگر عمودی تبدیل ودگرش جهانی کل سیستم سی آ اِسCAS را امکان پذیر میامکان‌پذیر سازدمی‌سازد. انتخاب کاتالیزگرها بعنوان محرک اولیه یاولیهٔ تغییرشکل ودگرش هدف اصلی این مرحله با تعیین وتخصیص به ترتیب زیرسازگان منتخب وگروه اصلی، نقش کالیزوروبه دیگر واکنا (کنش واکنش) هامی باشد. بواسطه یبواسطهٔ یک محرک که هان کالیزور است، جرح وتعدیل افقی یک جرح وتعدیل محلی را باهدف ایجاد یک نقطه ینقطهٔ مشترک دریک واکنش زنجیرهزنجیره‌ای ای(جرح وتعدیل عمودی) درراستای تغییرودگرش همه جانبه یجانبهٔ سی آ اِسCAS آغاز می کندمی‌کند. هرزمان که زیرسازگان هازیرسازگان‌ها برهم کنش داشته باشند حالت ووضعیت آنها دیگر مستقل نخواهدبود. در اصطلاح شهری این مرحله در جرح و تعدیل محلی (محله (همسایگی)/سکونگاههای محلی) با هدف نیل به تغییر و دگرش جهانی و همه جانبههمه‌جانبه جای دارد در این مرحله پروژه به صورت افقی (تغییر و تبدیل زیرسازگانهای محلی به طور جداگانه ) و عمودی (تغییر و تبدیل دیگر سازگانها و روابط ساختاری بین آنها) کار میکندمی‌کند. روی هم گذاشتن و منطبق کردن لایه هایلایه‌های منتخب به صورت گروهی و اشتراکی به شیوه ایشیوه‌ای که تغییر شکل هر لایه،ساختارلایه، ساختار/عملکرد و خصوصیت دیگری راتغییر دهد؛ عاملی کلیدی در تغییر و دگرش سیستم اصلی به شمار می آیدمی‌آید
 
=====1-3-3.جرح و تعدیل افقی؛ مرحله ی کالیزور افقی(گام 3الف)=====
===== ۱–۳-۳. جرح و تعدیل افقی؛ مرحلهٔ کالیزور افقی (گام ۳الف) =====
جرح وتعدیل افقی اولین گام مرحله ی طراحی است وهدف اصلی آن تغییر وتعدیل لایه ی منتخب، انتخاب شده بعنوان کالیزور درتغییرودگرش و واکنش دیگرلایه ها بعنوان واکنا یا کنش واکنشی می باشد. بنابراین فرآیند طراحی باجرح وتعدیل های محلی درساختارلایه ای کالیزور آغاز می شود. جرح وتعدیل محلی موجب یک سری ازپیامدها وتأثیراتی می شود که منجر به عواقب عینی وملموس(دید پذیر) که با یک واکنش زنجیره ای آغازشده، وقادراست سیستم سی آ اِس CAS را از لحاظ ساختاری تغییردهد.
جرح وتعدیل افقی اولین گام مرحلهٔ طراحی است وهدف اصلی آن تغییر وتعدیل لایهٔ منتخب، انتخاب شده بعنوان کالیزور درتغییرودگرش و واکنش دیگرلایه‌ها بعنوان واکنا یا کنش واکنشی می‌باشد؛ بنابراین فرایند طراحی باجرح وتعدیل‌های محلی درساختارلایه‌ای کالیزور آغاز می‌شود. جرح وتعدیل محلی موجب یک سری ازپیامدها وتأثیراتی می‌شود که منجر به عواقب عینی وملموس (دید پذیر) که با یک واکنش زنجیره‌ای آغازشده، وقادراست سیستم سی آ اِس CAS را از لحاظ ساختاری تغییردهد.
مقیاس سنجه ای دوم:یک ردیف ازعناصرواِلِمان های مشخصاً مبنی بر جستارهای محیطی است که با دیگرجستارهای اجتماعی واقتصادی همپیوند می باشد.آنها ابزارهای بکاررفته در فرآیند آی ام امIMM به منظور ارزیابی عینی جهت مقایسه ی عملکرد سیستم های مختلف(مقایسه ی بیرونی)، یا عملکرد سیستم قبل وبعد از فرآیند طراحی تغییر ودگرش(مقلیسه ی درونی) هستند.
مقیاس سنجه‌ای دوم:یک ردیف ازعناصرواِلِمان‌های مشخصاً مبنی بر جستارهای محیطی است که با دیگرجستارهای اجتماعی واقتصادی همپیوند می‌باشد. آنها ابزارهای بکاررفته در فرایند آی ام امIMM به منظور ارزیابی عینی جهت مقایسهٔ عملکرد سیستم‌های مختلف (مقایسهٔ بیرونی)، یا عملکرد سیستم قبل وبعد از فرایند طراحی تغییر ودگرش (مقلیسهٔ درونی) هستند.
=====2-3-3.جرح وتعدیل عمودی؛ کالیزورعمودی(گام 3ب)=====
 
جرح وتعدیل عمودی یک واکنش زنجیره ای از سیستم پیش رانده توسط طرح یا پروژه می باشد. هدف این مرحله ممکن سازی فرارسانی تغییرات محلی به سوی بخش های دوراز دسترس سیستم بعنوان نتیجه یا پیامد پیوستگی وارتباط می باشد تا این فرارسانی علتی باشدبرای تغییر همه جانبه وجهانی. جرح وتعدیل عمودی ناشی از کالیزور عمودی (گروه اصلی منتخب بعنوان کالیزور) وواکنش دیگر گروه های اصلی بعنوان واکنا(کنش واکنشی) می باشد. این عمل ساختار لیگاندها را به شیوه ی تغییر در واکنش وعکس العمل ساختار سیستم راتغییر می دهد.
===== ۲–۳-۳. جرح وتعدیل عمودی؛ کالیزورعمودی (گام ۳ب) =====
=====4-3.مرحله ی 4. مرحله ی بازجورسازی و بهینه سازی =====
جرح وتعدیل عمودی یک واکنش زنجیره‌ای از سیستم پیش رانده توسط طرح یا پروژه می‌باشد. هدف این مرحله ممکن سازی فرارسانی تغییرات محلی به سوی بخش‌های دوراز دسترس سیستم بعنوان نتیجه یا پیامد پیوستگی وارتباط می‌باشد تا این فرارسانی علتی باشدبرای تغییر همه‌جانبه وجهانی. جرح وتعدیل عمودی ناشی از کالیزور عمودی (گروه اصلی منتخب بعنوان کالیزور) وواکنش دیگر گروه‌های اصلی بعنوان واکنا (کنش واکنشی) می‌باشد. این عمل ساختار لیگاندها را به شیوهٔ تغییر در واکنش وعکس العمل ساختار سیستم راتغییر می‌دهد.
مرحله ی پایانی، مربوط میشود به سنجش عملکرد سیستم جدید سی آ اس بعنوان یک سیستم مرکب استفاده-از انرژی، متشکل اززیرسازگانهای تعدیل یافته در پیکره بندی رسمی جدید خود؛ از این رو این پیکره بندی جدید از بافت جدید(ساختاررسمی) برای تغییرودگرش جدید به این دلیل که دگرش وتغغیرشکل یک فرآیند مداوم وپیوسته می باشد،دردسترس خواهدبود. سیستم موقتی جدید سی آ اِسCAS با مورد سابق که از شاخص های کاربردی(مرحله ی 1ب) درمراحل پیشین ارزیابی ومقایسه خواهدشد. پس از فرآیند آخر یعنی بازجورسازی/بهینه سازی محلی از گروه های اصلی جهت دستیابی به بهینه سازی قاطع وپایان بخش سیستم سی آ اِسCAS منتج می شود. مشخصه های سازه شناسی، گونه شناسی و فن شناسی، نشانگر منطبق سازی و ترکیب هم زیستی می باشد. پیامدهای اصلی این مرحله عبارتنداز:
 
• آزمونساختارجدید در سیستم سی آ اِس CAS جدید
===== ۴–۳. مرحلهٔ ۴. مرحلهٔ بازجورسازی و بهینه‌سازی =====
• ارزیابی نهایی و مقایسه عملکرد سیستم سی آ اِسCAS
مرحلهٔ پایانی، مربوط می‌شود به سنجش عملکرد سیستم جدید سی آ اس بعنوان یک سیستم مرکب استفاده-از انرژی، متشکل اززیرسازگانهای تعدیل یافته در پیکره بندی رسمی جدید خود؛ از این رو این پیکره بندی جدید از بافت جدید (ساختاررسمی) برای تغییرودگرش جدید به این دلیل که دگرش وتغغیرشکل یک فرایند مداوم وپیوسته می‌باشد، دردسترس خواهدبود. سیستم موقتی جدید سی آ اِسCAS با مورد سابق که از شاخص‌های کاربردی (مرحلهٔ ۱ب) درمراحل پیشین ارزیابی ومقایسه خواهدشد. پس از فرایند آخر یعنی بازجورسازی/بهینه‌سازی محلی از گروه‌های اصلی جهت دستیابی به بهینه‌سازی قاطع وپایان بخش سیستم سی آ اِسCAS منتج می‌شود. مشخصه‌های سازه شناسی، گونه شناسی و فن شناسی، نشانگر منطبق سازی و ترکیب هم زیستی می‌باشد. پیامدهای اصلی این مرحله عبارتنداز:
• بهینه سازی سی آ اِس جدید با بکارگیری کِی سی
• آزمونساختارجدید در سیستم سی آ اِس CAS جدید
=====1-4-3.مقیاس سنجه ای جدید سی آ اِسCAS (بازجورسازی، گام4الف)=====
• ارزیابی نهایی و مقایسه عملکرد سیستم سی آ اِسCAS
هرگاه که تغییرودگرش اتفاق افتاده، یک مقیاس سنجش و ارزیابی سی آ اس CAS بعنوان بخشی از فرایند بازجورسازی آغاز می شود. این فرایند به مقایسه بین عملکردها و ویژگیهای سی آ اس CAS جدید و موارد قبلی بستگی دارد.این ارزیابی سنجه ای دوم وروند مقایسه، عملکردهای تغییر یافته ی سیستم را مورد بررسی قرار میدهد.ه واسطه این 12 شاخص، امکان مقایسه ی ویژگی ها وعملکرد سیستم قبل وبعداز فرآیند تفغییرشکل ودگرش فراهم می شود. علاوه براین، شاخص ها به هدایت روند دگرش سیستم مرکب به سمت وسوی صحیح علاوه بر نتیجه وپیامد فرآیند دگرش، کمک می کنند.
=====2-4-3.بهینه سازیبهینه‌سازی سی آ اِس CAS جدید(گام4ب)===== با بکارگیری کِی سی
 
آخرین مرحله از گروه های اصلی جهت نیل به بهینه سازی قاطع وپایان بخش سی آ اِسCAS ناشی می شود. البته این تغییر محلی وفرعی دوباره برساختار عملکرد سی آ اِسCAS با تغییردادن آن از لحاظ ساختارشناسی درزمان دیگری تأثیر می گذارد. پیامد هایی این فرآیند بهینه سازی سی آ اِس CAS هنوز موقتی است.
===== ۱–۴-۳. مقیاس سنجه‌ای جدید سی آ اِسCAS (بازجورسازی، گام۴الف) =====
=====3-4-3.شاخص های جهانی=====
هرگاه که تغییرودگرش اتفاق افتاده، یک مقیاس سنجش و ارزیابی سی آ اس CAS بعنوان بخشی از فرایند بازجورسازی آغاز می‌شود. این فرایند به مقایسه بین عملکردها و ویژگیهای سی آ اس CAS جدید و موارد قبلی بستگی دارد. این ارزیابی سنجه‌ای دوم وروند مقایسه، عملکردهای تغییر یافتهٔ سیستم را مورد بررسی قرار می‌دهد. ه واسطه این ۱۲ شاخص، امکان مقایسهٔ ویژگی‌ها وعملکرد سیستم قبل وبعداز فرایند تفغییرشکل ودگرش فراهم می‌شود. علاوه براین، شاخص‌ها به هدایت روند دگرش سیستم مرکب به سمت وسوی صحیح علاوه بر نتیجه وپیامد فرایند دگرش، کمک می‌کنند.
علیرغم فرآیندهای سنجه ای پیشین، که عملکردهای سیستم راقبل وبعداز فرآیند طراحی مورد ارزیابی قرار می دهند،شاخص های جهانی ابزارهایی هستندجهت مقایسه بین عملکرد یک شهر وشهرهای دیگر.
 
=====منابع=====
===== ۲–۴-۳. بهینه‌سازی سی آ اِس CAS جدید (گام۴ب) =====
<ref>1. Jump up ^ S. Vahabzadeh Manesh, M. Tadi, (2013) Integrated Modification Methodology (I.M.M). A phasing process for sustainable Urban Design Issue 73 of World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 2010-376X, e ISSN 2010-3778, pp 1207–1213</ref>
آخرین مرحله از گروه‌های اصلی جهت نیل به بهینه‌سازی قاطع وپایان بخش سی آ اِسCAS ناشی می‌شود. البته این تغییر محلی وفرعی دوباره برساختار عملکرد سی آ اِسCAS با تغییردادن آن از لحاظ ساختارشناسی درزمان دیگری تأثیر می‌گذارد. پیامدهایی این فرایند بهینه‌سازی سی آ اِس CAS هنوز موقتی است.
<ref>2. Jump up ^ Brownlee, J., (2007). Complex Adaptive Systems. CIS Technical Report 070302A,: p. 1–6</ref>
 
<ref>3. Jump up ^ Salat, S. and CSTB, (2011). Cities and Forms on Sustainable Urbanism: Hermann Editeurs des Sciences et des Arts</ref>
===== ۳–۴-۳. شاخص‌های جهانی =====
<ref>4. Jump up ^ S. Vahabzadeh Manesh, M. Tadi, (2013). A phasing process for sustainable Urban </ref>
علیرغم فرآیندهای سنجه‌ای پیشین، که عملکردهای سیستم راقبل وبعداز فرایند طراحی مورد ارزیابی قرار می‌دهند، شاخص‌های جهانی ابزارهایی هستندجهت مقایسه بین عملکرد یک شهر وشهرهای دیگر.
<ref>DesignEditRe-order section Issue 73 of World Academy of Science, Engineering and Technology</ref>ISSN 2010-376X, eISSN 2010-3778, pp 1207–1213
 
<ref>5. Jump up ^ M. Tadi, S. Vahabzadeh Manesh, (2014) Transformation of an urban complex system into a more sustainable form via integrated modification methodology (I.M.M). The International Journal of Sustainable Development and Planning. Volume 9, Number 4. (WIT press Southampton, UK) ISSN: 1743-761x (online) and ISSN: 1743-7601 (paper format)</ref>
== منابع ==
<ref>6. Jump up ^ H. Mohammad Zadeh, A. Naraghi, S. Vahabzadeh Manesh, M. Tadi, (2014). Environmental and energy performance optimization of a neighborhood in Tehran, via IMM methodology. International Journal of Engineering Science and Innovative Technology (IJESIT), ISSN No: 2319-5967. Volume 3,Issue 1: pp409-428.</ref>
{{پانویس|چپ‌چین=بله|۲}}
* {{یادکرد-ویکی|پیوند =https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Integrated_Modification_Methodology&redirect=no&oldid=646129704|عنوان = Integrated Modification Methodology|زبان =انگلیسی|بازیابی =۲۳ مه ۲۰۱۵}}<ref>۱. Jump up ^ S. Vahabzadeh Manesh, M. Tadi, (۲۰۱۳) Integrated Modification Methodology (I.M.M). A phasing process for sustainable Urban Design Issue ۷۳ of World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN ۲۰۱۰–۳۷۶X, e ISSN ۲۰۱۰–۳۷۷۸, pp ۱۲۰۷–۱۲۱۳</ref><ref>۲. Jump up ^ Brownlee, J. , (۲۰۰۷). Complex Adaptive Systems. CIS Technical Report ۰۷۰۳۰۲A,: p. ۱–۶</ref><ref>۳. Jump up ^ Salat, S. and CSTB, (۲۰۱۱). Cities and Forms on Sustainable Urbanism: Hermann Editeurs des Sciences et des Arts</ref><ref>۴. Jump up ^ S. Vahabzadeh Manesh, M. Tadi, (۲۰۱۳). A phasing process for sustainable Urban</ref><ref>DesignEditRe-order section Issue ۷۳ of World Academy of Science, Engineering and Technology</ref>ISSN ۲۰۱۰–۳۷۶X, eISSN ۲۰۱۰–۳۷۷۸, pp ۱۲۰۷–۱۲۱۳<ref>۵. Jump up ^ M. Tadi, S. Vahabzadeh Manesh, (۲۰۱۴) Transformation of an urban complex system into a more sustainable form via integrated modification methodology (I.M.M). The International Journal of Sustainable Development and Planning. Volume ۹, Number ۴. (WIT press Southampton, UK) ISSN: ۱۷۴۳–۷۶۱x (online) and ISSN: ۱۷۴۳–۷۶۰۱ (paper format)</ref><ref>۶. Jump up ^ H. Mohammad Zadeh, A. Naraghi, S. Vahabzadeh Manesh, M. Tadi, (۲۰۱۴). Environmental and energy performance optimization of a neighborhood in Tehran, via IMM methodology. International Journal of Engineering Science and Innovative Technology (IJESIT), ISSN No: ۲۳۱۹–۵۹۶۷. Volume ۳,Issue ۱: pp۴۰۹–۴۲۸.</ref>
 
== جستارهای وابسته ==
* [[نظریه آشوب]]
* [[علوم شناختی]]
* [[همکاری علمی]]
* [[سامانه پیچیده]]
* [[طراحی]]
* [[اکتشاف]]
* [[کل‌نگری]]
* [[نوآوری]]
* [[طراحی تعامل]]
* [[شهود]]
* [[فرایند توسعه نرم‌افزار]]
* [[مشاهده]]
* [[پارادایم برنامه‌نویسی]]
* [[شبیه‌سازی]]
 
[[رده:توسعه پایدار]]
[[رده:طراحی محیطی پایدار]]
[[رده:طراحی شهری پایدار]]
[[رده:معماری پایدار]]
[[رده:ساختمان‌های پایدار]]
[[رده:رشته‌های دانشگاهی]]
 
[[en:Integrated Modification Methodology]]
۱۶۰٬۲۸۳

ویرایش