روش اصلاح یکپارچه: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
(ابرابزار)
 
یک سیستم مرکب تطابق پذیرCAS متشکل از چهار یا بیشتر زیرسازگان یا سیستم فرعی می‌باشد. بنظر می‌رسد که این فوق وضعیتی از نتایج وتأثیرات حالات در زیرسازگان‌ها باشد. منطبق سازی فرآیندی است از ادغام دو یاچند زیرسازگان. هرگاه زیرسازگان‌ها دچار برهم‌کنش و تأثیرات نتقابل شوند، وضعیت آنها دیگربصورت مستقل وخودایستا نخواهدبود.
 
===== فهرست =====
* ۱ تاریخچه
* ۲ تئوری
* ۳فرایند مرحله‌ای
* ۱–۳ تحقیق وبررسی/تجزیه وتحلیل
* ۲–۳ نفسیروتوضیح/فرضیه
* ۱–۲-۳ انتخاب کالیزور
* ۲–۲-۳ نقش دی اُ پیDOP (اصل سازمانی طراحی)
* ۳–۳ جرح وتعدیل/تغییر و دگرش (مداخله وطراحی)
* ۱–۳-۳ جرح وتعدیل افقی؛ مرحلهٔ کالیزورافقی (گام۳ الف)
* ۲–۳-۳ جرح وعدیل عمودی؛ کالیزورعمودی (گام ۳ ب)
* ۴–۳ مرحله ی۴. مرحلهٔ بازجورسازی وبهینه سازی
* ۱–۴-۳ مقیاس سنجه‌ای جدید سی آ اِسCAS (بازجورسازی گام ۴الف)
* ۲–۴-۳ بهینه‌سازی سی آ اِسCAS جدید (گام ۴ ب)
* ۳–۴-۳ شاخص‌های جهانی
* ۴ منابع
 
===== ۱. تاریخچه =====
 
زیر سازگان شهری.
زیرسازگان هازیرسازگان‌ها (لایه‌ها) واجزای تشکیل دهندهٔ سی آ اِسCAS که برساختارشناسی شهری اثر می‌گذاردند: لایهٔ ظرفیت وگنجایش؛ لایهٔ فضای خالی؛ لایهٔ کنشی وکارکردی؛ لایهٔ ترابری وحمل ونقل
• حجم وتراکم شهری (لایهٔ تودهٔ ساخته شده)
• فضاهای خالی شهری (فضاهای باز، خیابان‌ها وغیره)
• لایهٔ ترابری وحمل ونقل
جرح وتعدیل افقی وعمودی در آی ام امIMM
زیرسازگان هازیرسازگان‌ها (لایه‌ها) ازلحاظ ساختاری دریک ساختار فیزیکی وموقتی، ازطریق ایجاد طرح کلی یک ساختارشناسی ویژه ومتمایز سازماندهی شده وهمبست می‌شوند. درحقیقت این ساختاری لیگاندی است که یک ترتیب سازمانی فیزیکی وموقتی از سی آ اِسCAS هربار بشکل متفاوت بدست می‌دهد. ازاین گذشته سی آ اِس CAS یک تمامیت انرژی منفرد ومجزاست. طبق این میزان مصرف، قالب وفرم شهری پایدارتر وکارآمدتر برپایهٔ جرح وتعدیل عناصرآن وادغام وترکیب زیرسازگان‌های آن درطول زمان شکل می‌گیرد. در متدولوژی‌های همادین آی ام امIMM عملکردنهایی سیستم از کل عناصر حاصل می‌شود؛ از این گذشته شهر بواسطهٔ روند پویا ومداوم تطبیق، موجود در ساختارها، شکل وقالب خودرا تغییر می‌دهد. فرایند آی ام امIMM تغییرشکل ودگرش نواحی (دارای مقیاس) متوسط که محیطی است تعیین شده وبعنوان پل ارتباطی بین مقیاس محلی ومقیاس جهانی عمل می‌کند، را مورد تأکیدقرار می‌دهد. با این وجود محدودهٔ این ناحیه می‌بایست بعنوان مداخله ومحل پروژه بوسیلهٔ طراحان وبرنامه ریزان به دقت نقشه‌برداری وطراحی شود. معیاراصلی جهت محدودسازی مرز وحدود مداخله به ویژگی‌ها وجنبه‌های بافتاری وزمینه‌ای وسیع، نظیر جنبه‌های ساختارشناسی، لایه‌های کنشی وکارکردی واجتماعی بستگی دارد. درتئوری آی ام امIMM جرح وتعدیل عناصر سی آ اِسCAS که موجب تغییرشکل ودگرش نهایی سیستم می‌شود، در مقیاس‌های مختلف اتفاق می‌افتد. بطورمساوی، مداخلات شهری درمقیاس‌های مختلف صورت می‌پذیرد. به این دلیل که جرح وتعدیل سی آ اِسCAS درمقیاس جهانی، متوسط (میانی) ومحلی طبقه‌بندی می‌شود، هریک ازتأثیرات مداخله می‌بایست درسه مقیاس مذکور درنظرگرفته شود. مداخلات مرحلهٔ متوسط یا میانی شکاف بین مقیاس‌های جهانی و محلی را پر می‌کند. ازاین اصل، آی ام امIMM (متدولوژی جرح وتعدیل منسجم) بمنظور تغییر ودگرگون سازی یک محله بطور موضعی درراستای ایجاد و آغاز یک واکنش دارای بافت شهری وتغییر ساختاری سی آ اِسCAS عمل می‌کند.
 
===== ۳. فرایند مرحله‌ای =====
 
شهربعنوان سیستم تطابق پذیر مرکب.
فرایند ازهم بازکردن اجزاء تشکیل دهندهٔ سی آ اِسCAS از طریق بررسی وزمینه یابی افقی. تجزیه وتحلیل ارزیابی فیزیکی یکی از زیرسازگان هازیرسازگان‌ها (لایه‌ها) که بر ساختارشناسی شهری تأثیر می‌گذارد: لایهٔ حجم وتراکم؛ لایهٔ فضای خالی؛ لایهٔ کنشی وکارکردی؛ لایهٔ ترابری وحمل ونقل. لیگاندهای سی آ اِسCAS(دسته‌بندی‌های اصلی وکلیدی) از طریق بررسی وزمینه یابی عمودی. پیکره بندی جامع سی آ اِسCAS بواسطهٔ همبستگی بین زیر سازگان‌های مختلف توصیف وتشریح می‌شود.
۱–۳. مرحلهٔ ۱. تحقیق وبررسی/تجزیه وتحلیل
این مرحله پیکره بندی حقیقی سیستم شهری سی آ اِسCAS دریک حالت موقتی وتأثیرات مداوم وطولانی مدت فرآین تغییرشکل ودگرش راموردبررسی قرار می‌دهد. این مرحله به بررسی وژوهش رابطهٔ بین ساختارشناسی شهری ومیزان مصرف انرژی در سی آ اِسCAS، شامل زیرسازگان‌های خاص خود وهمبستگی وارتباط بین آنها با قابلیت تأثیرگذاری برفرم وقالب شهری علاوه بر میزان مصرف انرژی، اختصاص دارد. درحقیقت درک پیکره بندیِ زیرسازگان‌های دست اند کار وارتباط آنها نقش بسزایی در نتیجهٔ نهایی آی ام امIMM ایفا می‌کند. ازاین گذشته، ساختارکنونی سیستم را می‌توان تنها بعنوان یک پیکره بندی موقت تولید شده بوسیلهٔ فرآیندپیشین ادغام دو یاچندزیرسازگان بنام فرایند منطبق سازی درنظرگرفت. هرگاه که زیرسازگان‌ها برهم کنش داشته باند یادچارفعل وانفعال وتأثیرمتقابل شوند، وضعیت آنها دیگر مستقل نخواهد بود وبسته به شرایطی نظیر:کالیزور (کنش یار) یا واکنا (کنش واکنشی؛ یعنی مادهٔ شرکت کننده در فعل وانفعالات شیمیایی)، شروع بکار می‌کنند. درخلال مرحلهٔ تحقیق وبررسی طراح، پردازهٔ ازهم بازکردن اجزای سی آ اِسCAS (تحقیق وزمینه یابی افقی) را به اجزاء اصلی فیزیکی تشکیل دهنده ویا زیرسازگان‌ها نظیر فضاهای خالی، حجم وتراکم (فضاهای ساخته شده)، کارکردها وحمل ونقل را راه‌اندازی می‌کند. هرزیرسازگان درآغاز بدون کمک دیگری جهت توصیف ساختار وویژگیهای منحصر به خود به ترتیب از نقطه نظر سازه شناسی، گونه شناسی و فن شناسی توصیف خواهد شد.
دی اُ پیDOP ابزارهایی هستند که درسازماندهی وترتیب ساختاری سی آ اِسCAS کاربرد دارند. کاربرداین اصول، تأثیرات کاربردی ساختاروعملکرد آنها می‌باشد. دی اُ پیDOP با شاخص‌های مورد نظر مرتبط است.
 
===== ۱–۲-۳۱–۲–۳.انتخاب کالیزور =====
سیستم سی آ اِسCAS متشکل از سلسله مراتب سطوح چندگانهٔ یک سازمان می‌باشد. بادرنظرگیری اینکه درهر مقیاس مشخص، سیستم درحقیقت یک زیرسازگان می‌باشد، تأثیرات سنجه‌ای از اهمیت بسزایی در پویایی سیستم سی آ اِسCAS برخورداراست. دراین میان، کالیزورهای منتخب نقش چشمگیری درآی ام امIMM ایفا می‌کنند. از انتخاب یک لایه بعنوان کاتالیزگر افقی و یک گروه اصلی بعنوان یک کاتالیزگر عمودی، واکنش سیستم همراه با جلوراندن جرح وتعدیل محلی وموضعی وایجاد تغییرودگرش در سیستم آغاز می‌شود. واضح است کع انتخاب کالیزورها بستگی به مرحلهٔ تحقیق وبررسی دارد.انتخاب کاتالیزگرها بعنوان اولین محرک تغییرشکل ودگرش هدف اصلی این مرحله با تعیین زیرسازگان منتخب وگروه اصلی نقش کاتالیزور وبه دیگر واکنا (کنش واکنشی)ها می‌باشد.
 
===== ۲–۲-۳۲–۲–۳. نقش دی اُ پیDOP (اصل سازمانی طراحی) =====
دراین مرحلهٔ دوم دی اُ پیDOP نقش مهمی را ایفا می‌کند. این ابزارها جهت تنظیم ساختار سی آ اِسCAS وعملکردآن کاربرد دارند. بکارگیری دی اُ پیDOP یک گام بنیادین درفرآیند مرحله‌ای آی ام امIMM وشیوه‌ای جهت هدایت ومعطوف سازی فرآیندجرح وتعدیلCAS به یک فرم وقالب کارآمد وپایدارتر می‌باشد. واقعاً همه‌است که بخاطر بیاوریم که ۱۲ دی اُ پیDOP با ۱۲ شاخص یا شناسگر که قبلاً استفاده شده‌اند جهت برآورد وارزیابی عملکرد حقیقی انرژی در سی آ اِسCAS (جمع‌آوری داده‌ها گام اول) علاوه برفرآیند بازجورسازی در سی آ اِسCAS (گام ۴، مقیاس سنجه‌ای دوم) با یکدیگر مرتبط هستند. نقش وتأثیردی اُ پیDOP برفرآیند طراحی بمنظور درنظرگیری وتوجه به پیامدهای مرحلهٔ تحقیق وبررسی/تجزیه وتحلیل حائز اهمیت است. بعنوان بازیگر اصلی درمرحلهٔ طرح ریزی و صورت بندی به آنها مانند دستورات یا رهنمودهای فعال عمل می‌کنند واگر ترکیب شوند، آنها کنشی ترکیبی وادغام شده را درجهت نیل به نتیجهٔ نهایی درپی خواهند داشت. دی اُ پی DOPها به ترتیب عبارتنداز:
• ترازمندی ومتعادل سازی بهره‌وری از زمین (خاک)
• تبدیل شهر به مرکز تولید تهیهٔ غذا
• جلوگیری ازتأثیرات منفی مواد زائد وزباله (آلاینده‌ها)
اجرای مدیریت وسامانگری آب
بعنوان بازیگران اصلی مرحلهٔ طرح ریزی وصورت بندی آنها بعنوان رهنمودهای فعال کاربرد دارند؛ که درترکیب با یکدیگر موجب ایجاد کنش ترکیبی وادغام شده در رنیل به نتیجهٔ نهایی می‌شوند.
 
انتخاب یک زیرسازگان (لایه) بعنوان کاتالیزگر افقی ویک گروه اصلی بعنوان کاتالیزگر عمودی تبدیل ودگرش جهانی کل سیستم سی آ اِسCAS را امکان‌پذیر می‌سازد. انتخاب کاتالیزگرها بعنوان محرک اولیهٔ تغییرشکل ودگرش هدف اصلی این مرحله با تعیین وتخصیص به ترتیب زیرسازگان منتخب وگروه اصلی، نقش کالیزوروبه دیگر واکنا (کنش واکنش) هامی باشد. بواسطهٔ یک محرک که هان کالیزور است، جرح وتعدیل افقی یک جرح وتعدیل محلی را باهدف ایجاد یک نقطهٔ مشترک دریک واکنش زنجیره‌ای (جرح وتعدیل عمودی) درراستای تغییرودگرش همه جانبهٔ سی آ اِسCAS آغاز می‌کند. هرزمان که زیرسازگان‌ها برهم کنش داشته باشند حالت ووضعیت آنها دیگر مستقل نخواهدبود. در اصطلاح شهری این مرحله در جرح و تعدیل محلی (محله (همسایگی)/سکونگاههای محلی) با هدف نیل به تغییر و دگرش جهانی و همه‌جانبه جای دارد در این مرحله پروژه به صورت افقی (تغییر و تبدیل زیرسازگانهای محلی به طور جداگانه) و عمودی (تغییر و تبدیل دیگر سازگانها و روابط ساختاری بین آنها) کار می‌کند. روی هم گذاشتن و منطبق کردن لایه‌های منتخب به صورت گروهی و اشتراکی به شیوه‌ای که تغییر شکل هر لایه، ساختار/عملکرد و خصوصیت دیگری راتغییر دهد؛ عاملی کلیدی در تغییر و دگرش سیستم اصلی به شمار می‌آید
 
===== ۱–۳-۳۱–۳–۳. جرح و تعدیل افقی؛ مرحلهٔ کالیزور افقی (گام ۳الف) =====
جرح وتعدیل افقی اولین گام مرحلهٔ طراحی است وهدف اصلی آن تغییر وتعدیل لایهٔ منتخب، انتخاب شده بعنوان کالیزور درتغییرودگرش و واکنش دیگرلایه‌ها بعنوان واکنا یا کنش واکنشی می‌باشد؛ بنابراین فرایند طراحی باجرح وتعدیل‌های محلی درساختارلایه‌ای کالیزور آغاز می‌شود. جرح وتعدیل محلی موجب یک سری ازپیامدها وتأثیراتی می‌شود که منجر به عواقب عینی وملموس (دید پذیر) که با یک واکنش زنجیره‌ای آغازشده، وقادراست سیستم سی آ اِس CAS را از لحاظ ساختاری تغییردهد.
مقیاس سنجه‌ای دوم:یک ردیف ازعناصرواِلِمان‌های مشخصاً مبنی بر جستارهای محیطی است که با دیگرجستارهای اجتماعی واقتصادی همپیوند می‌باشد. آنها ابزارهای بکاررفته در فرایند آی ام امIMM به منظور ارزیابی عینی جهت مقایسهٔ عملکرد سیستم‌های مختلف (مقایسهٔ بیرونی)، یا عملکرد سیستم قبل وبعد از فرایند طراحی تغییر ودگرش (مقلیسهٔ درونی) هستند.
 
===== ۲–۳-۳۲–۳–۳. جرح وتعدیل عمودی؛ کالیزورعمودی (گام ۳ب) =====
جرح وتعدیل عمودی یک واکنش زنجیره‌ای از سیستم پیش رانده توسط طرح یا پروژه می‌باشد. هدف این مرحله ممکن سازی فرارسانی تغییرات محلی به سوی بخش‌های دوراز دسترس سیستم بعنوان نتیجه یا پیامد پیوستگی وارتباط می‌باشد تا این فرارسانی علتی باشدبرای تغییر همه‌جانبه وجهانی. جرح وتعدیل عمودی ناشی از کالیزور عمودی (گروه اصلی منتخب بعنوان کالیزور) وواکنش دیگر گروه‌های اصلی بعنوان واکنا (کنش واکنشی) می‌باشد. این عمل ساختار لیگاندها را به شیوهٔ تغییر در واکنش وعکس العمل ساختار سیستم راتغییر می‌دهد.
 
• بهینه‌سازی سی آ اِس جدید با بکارگیری کِی سی
 
===== ۱–۴-۳۱–۴–۳. مقیاس سنجه‌ای جدید سی آ اِسCAS (بازجورسازی، گام۴الف) =====
هرگاه که تغییرودگرش اتفاق افتاده، یک مقیاس سنجش و ارزیابی سی آ اس CAS بعنوان بخشی از فرایند بازجورسازی آغاز می‌شود. این فرایند به مقایسه بین عملکردها و ویژگیهای سی آ اس CAS جدید و موارد قبلی بستگی دارد. این ارزیابی سنجه‌ای دوم وروند مقایسه، عملکردهای تغییر یافتهٔ سیستم را مورد بررسی قرار می‌دهد. ه واسطه این ۱۲ شاخص، امکان مقایسهٔ ویژگی‌ها وعملکرد سیستم قبل وبعداز فرایند تفغییرشکل ودگرش فراهم می‌شود. علاوه براین، شاخص‌ها به هدایت روند دگرش سیستم مرکب به سمت وسوی صحیح علاوه بر نتیجه وپیامد فرایند دگرش، کمک می‌کنند.
 
===== ۲–۴-۳۲–۴–۳. بهینه‌سازی سی آ اِس CAS جدید (گام۴ب) =====
آخرین مرحله از گروه‌های اصلی جهت نیل به بهینه‌سازی قاطع وپایان بخش سی آ اِسCAS ناشی می‌شود. البته این تغییر محلی وفرعی دوباره برساختار عملکرد سی آ اِسCAS با تغییردادن آن از لحاظ ساختارشناسی درزمان دیگری تأثیر می‌گذارد. پیامدهایی این فرایند بهینه‌سازی سی آ اِس CAS هنوز موقتی است.
 
===== ۳–۴-۳۳–۴–۳. شاخص‌های جهانی =====
علیرغم فرآیندهای سنجه‌ای پیشین، که عملکردهای سیستم راقبل وبعداز فرایند طراحی مورد ارزیابی قرار می‌دهند، شاخص‌های جهانی ابزارهایی هستندجهت مقایسه بین عملکرد یک شهر وشهرهای دیگر.
 
== منابع ==
{{پانویس|چپ‌چین=بله|۲}}
* {{یادکرد-ویکی|پیوند =https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Integrated_Modification_Methodology&redirect=no&oldid=646129704|عنوان = Integrated Modification Methodology|زبان =انگلیسی|بازیابی =۲۳ مه ۲۰۱۵}}
* {{یادکرد-ویکی|پیوند =https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Integrated_Modification_Methodology&redirect=no&oldid=646129704|عنوان = Integrated Modification Methodology|زبان =انگلیسی|بازیابی =۲۳ مه ۲۰۱۵}}<ref>۱. Jump up ^ S. Vahabzadeh Manesh, M. Tadi, (۲۰۱۳) Integrated Modification Methodology (I.M.M). A phasing process for sustainable Urban Design Issue ۷۳ of World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN ۲۰۱۰–۳۷۶X, e ISSN ۲۰۱۰–۳۷۷۸, pp ۱۲۰۷–۱۲۱۳</ref><ref>۲. Jump up ^ Brownlee, J. , (۲۰۰۷). Complex Adaptive Systems. CIS Technical Report ۰۷۰۳۰۲A,: p. ۱–۶</ref><ref>۳. Jump up ^ Salat, S. and CSTB, (۲۰۱۱). Cities and Forms on Sustainable Urbanism: Hermann Editeurs des Sciences et des Arts</ref><ref>۴. Jump up ^ S. Vahabzadeh Manesh, M. Tadi, (۲۰۱۳). A phasing process for sustainable Urban</ref><ref>DesignEditRe-order section Issue ۷۳ of World Academy of Science, Engineering and Technology</ref>ISSN ۲۰۱۰–۳۷۶X, eISSN ۲۰۱۰–۳۷۷۸, pp ۱۲۰۷–۱۲۱۳<ref>۵. Jump up ^ M. Tadi, S. Vahabzadeh Manesh, (۲۰۱۴) Transformation of an urban complex system into a more sustainable form via integrated modification methodology (I.M.M). The International Journal of Sustainable Development and Planning. Volume ۹, Number ۴. (WIT press Southampton, UK) ISSN: ۱۷۴۳–۷۶۱x (online) and ISSN: ۱۷۴۳–۷۶۰۱ (paper format)</ref><ref>۶. Jump up ^ H. Mohammad Zadeh, A. Naraghi, S. Vahabzadeh Manesh, M. Tadi, (۲۰۱۴). Environmental and energy performance optimization of a neighborhood in Tehran, via IMM methodology. International Journal of Engineering Science and Innovative Technology (IJESIT), ISSN No: ۲۳۱۹–۵۹۶۷. Volume ۳,Issue ۱: pp۴۰۹–۴۲۸.</ref>
 
== جستارهای وابسته ==