مه‌رمب: تفاوت میان نسخه‌ها

 
== واژه شناسی ==
یکی از معنی «مِه‌» در زبان فارسی "بزرگ" است که در واژگان مهتر، مهستی و مهاباد نیز دیده میشود. این واژه همانند واژگان [[مِه‌بانگمه‌بانگ]] و [[مِه‌گسستمه‌گسست]] ساخته شده است. واژه ی '''رمب''' بن مضارع فعل رمبیدن است که به معنی فروریختن و ویرانش می باشد. '''مه رمب''' یعنی فروریختن و ویرانش فرجامین گیتی.
 
== همچنین ببینید==