باز کردن منو اصلی

تغییرات

== مسئولین شهرستان ==
 
فرماندار: مهندس علی بیگی
 
امام جمعه رباط کریم: حسینعلی محمدی نژاد
امام جمعه نصیرشهر: صادق خدایی
 
شهردار رباط کریم: دکتر مسعود مختاری
 
شهردار پرند: دکتر علی یحیی پور
 
شهردار نصیرشهر:مهدی محمود پور
کاربر گمنام