تفاوت میان نسخه‌های «مدرسه عالی مطالعات علوم اجتماعی»