باز کردن منو اصلی

تغییرات

در صفحه‌ای با عنوان غیراصلی نیازی به سرنویس دیگر کاربردها نیست
{{پیوند ابهام‌زدایی|برای دیگر کاربردهای «گونه» به صفحهٔ [[گونه (ابهام‌زدایی)]] مراجعه کنید.}}
{{طبقه‌بندی زیستی}}