باز کردن منو اصلی

تغییرات

در صفحه‌ای با عنوان غیراصلی نیازی به سرنویس دیگر کاربردها نیست
{{کاربردهای دیگر|بتا}}
{{Drugclassbox
| Name = بلوک‌کننده بتا