تفاوت میان نسخه‌های «باب‌الساعات»

جز
 
* أبو الحسن بهاء الدین علی بن محمد بن علی بن رستم ابن الساعاتی (۵۵۳ - ۶۰۴ هـ / ۱۱۵۸ - ۱۲۰۸ م)
* [[ابن ساعاتی|رضوان بن محمد الساعاتی]] (ت. ۶۱۸ ه‍ـ / ۱۲۲۱ م) همان [[ابن ساعاتی]] معروف.
* أحمد بن علی بن تغلب (أو ثعلب) مظفر الدین ابن الساعاتی (ت. ۶۹۴ هـ / ۱۲۹۵ م)
* أحمد فوزی بن أحمد الساعاتی (ت. نحو ۱۳۴۸ هـ / نحو ۱۹۳۰ م)