تفاوت میان نسخه‌های «راست (گرایش سیاسی)»

 
== اصول کلی در گرایش راست ==
گروه­های راست­گرا عدم برابری افراد در حقوق سیاسی و یا حقوق اقتصادی را [[نظام طبیعی]] تلقی نموده و طرفدار حمایت از ثروتمندان باهستند. این گروهها معمولاً معتقدند حداقلکه دخالت دولت در امور اقتصادی ورا یاباید بربه عکسشدّت صلبمحدود حقکرد. گروههای راستگرا معمولاً از محدود کردن مشارکت سیاسی مردم در عرصه قدرت بادفاع حداکثرمی کنند و معمولاً خواهان دخالت قاطع دولت در امور سیاسی می‌باشند. از نظر راستگروه­های گرایانراست­گرا قدرت و منافع باید در اختیار گروهی خاص باشد.
 
در تعریف امروز گرایش دست راستی می تواند از نظر اقتصادی و یا سیاسی باشد. به این مفهوم که عدم اعتقاد به برابری افراد در توزیع ثروت را می توان راست اقتصادی و عدم اعتقاد به برابری افراد در مشارکت در نظام سیاسی و قدرت و حقوق اجتماعی را راست سیاسی نامید. به طزرطرزوربرای مثال ترویج [[خصوصی ­سازی]] در [[اقتصاد]] از گرایش‌هاگرایش‌های راست اقتصادی استبه وحساب می آید است. مقابله با نهاد های دموکراتیک و مردم نهاد و دموکراتیک ونیز عدم پذیرش مشارکت عادلانه سیاسی عامه مردم از خصوصیات راست سیاسی است. بنابر اینچنین در این تعریفتعریفی، نظام های سرمایه داری غربی راست اقتصادی و چپ سیاسی،سیاسی به شمار می روند. نظام های کمونیستی راست سیاسی و چپ اقتصادی، نظام های سوسیال دموکراسی اسکاندیناوی چپ سیاسی و چپ اقتصادی و نظام های فاشیستی، راست اقتصادی و راست سیاسی محسوب می گردند. <ref>http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=38197</ref>
 
== جستارهای وابسته ==