تفاوت میان نسخه‌های «راست (گرایش سیاسی)»

 
== اصول کلی در گرایش راست ==
گروه­های راست­گرا عدم برابری افراد در حقوق سیاسی و یا حقوق اقتصادی را [[نظام طبیعی]] تلقی نموده و طرفدار حمایت از ثروتمندان هستند. این گروهها معمولاً معتقدند که دخالت دولت در امور اقتصادی را باید به شدّت محدود کرد. گروههای راستگرا معمولاً از محدود کردن مشارکت سیاسی مردم در عرصه قدرت دفاع می کنندمی‌کنند و معمولاً خواهان دخالت قاطع دولت در امور سیاسی می‌باشند. از نظر گروه­های راست­گرا برای پیشرفت جامعه بهتر است قدرت سیاسی و تصمیم‌گیری های سیاسی و منافع بایدحاصل از آن در اختیار گروهیهیأت خاصحاکمه باشد.
 
در تعریف امروزامروزی، گرایش دست راستی می تواند از نظر اقتصادی و یا از نظر سیاسی باشد. به این مفهوم که عدم اعتقاد به برابری افراد در توزیع ثروت را می توانمی‌توان راست اقتصادی و عدم اعتقاد به برابری افراد در مشارکت در نظام سیاسی و قدرت و حقوق اجتماعی را راست سیاسی نامیدمی‌نامند. برای مثال ترویج [[خصوصی ­سازی]] در حوزه [[اقتصاد]] ازمهمترین گرایش‌هایویژگی راست اقتصادی به حساب می آید استمی‌آید. مقابله با نهاد های دموکراتیک و مردم نهاد و نیز عدم پذیرش مشارکت عادلانه سیاسی عامه مردم نیز از خصوصیات راست سیاسی است. بنابر چنین تعریفی، نظام های سرمایه داریسرمایه‌داری غربی راست اقتصادی و چپ سیاسی به شمار می روندمی‌روند. نظام های کمونیستی راستبه سیاسیلحاظ واقتصادی چپ اقتصادی،هستند ولی از لحاظ سیاسی راست به حساب می‌آیند. نظام های سوسیال دموکراسی پیاده شده در کشورهای اسکاندیناوی چپهم سیاسیبه ولحاظ اقتصادی چپ اقتصادیهستند و هم به لحاظ سیاسی در حالی که نظام های فاشیستی، راست اقتصادی و راست سیاسی محسوب می گردندمی‌گردند. <ref>http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=38197</ref>
 
== جستارهای وابسته ==