تفاوت میان نسخه‌های «راست (گرایش سیاسی)»

 
== اصول کلی در گرایش راست ==
گروه­های راست­گرا عدم برابری افراد در حقوق سیاسی و یا حقوق اقتصادی را [[نظام طبیعی]] تلقی نموده و طرفدار حمایت از ثروتمندان هستند. این گروهها معمولاً معتقدند که دخالت دولت در امور اقتصادی را باید محدود کرد. گروههای راستگرا معمولاً از محدود کردن مشارکت سیاسی مردم در عرصه قدرت دفاع می‌کنند و معمولاً خواهان دخالت قاطع دولت در امور سیاسی می‌باشند. از نظر گروه­هایگروه‌های راست­گرا برای پیشرفت جامعه بهتر است قدرت سیاسی و تصمیم‌گیری های سیاسی و منافع حاصل از آن در اختیار هیأت حاکمه باشد.
 
در تعریف امروزی، گرایش دست راستی می تواندمی‌تواند از نظر اقتصادی و یا از نظر سیاسی باشد. به این مفهوم که عدم اعتقاد به برابری افراد در توزیع ثروت را می‌توان راست اقتصادی و عدم اعتقاد به برابری افراد در مشارکت در نظام سیاسی و قدرت و حقوق اجتماعی را راست سیاسی می‌نامند. ترویج [[خصوصی سازی]] در حوزه [[اقتصاد]] مهمترین ویژگی راست اقتصادی به حساب می‌آید. مقابله با نهاد های دموکراتیک و مردم نهاد و نیز عدم پذیرش مشارکت عادلانه سیاسی عامه مردم نیز از خصوصیات راست سیاسی است. بنابر چنین تعریفی، نظام های سرمایه‌داری غربی راست اقتصادی و چپ سیاسی به شمار می‌روند. نظام های کمونیستی به لحاظ اقتصادی چپ هستند ولی از لحاظ سیاسی راست به حساب می‌آیند. نظام های سوسیال دموکراسی پیاده شده در کشورهای اسکاندیناوی هم به لحاظ اقتصادی چپ هستند و هم به لحاظ سیاسی در حالی که نظام های فاشیستی، راست اقتصادی و راست سیاسی محسوب می‌گردند. <ref>http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=38197</ref>
 
== جستارهای وابسته ==