استرپتوکوک پیوژنز: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: نیازمند بازبینی
بدون خلاصۀ ویرایش
* '''پروتئین T:'''
پروتئین T (مقاوم به تریپسین)، پروتئین ثانویه ویژه تیپ است که شاخص اپیدمیولوژیکی مفیدی برای سویه‌هایی است که پروتئین M را بیان نمی‌کنند. عملکرد دقیق پروتئین اخیر هنوز ناشناخته باقی‌مانده‌است.
این آنتی ژن ارتباطی با بیماری زایی استرپتوکوک ها ندارد. ماده T به اسید و حرارت حساس است. از ماده T برای تمایز تیپ های مشخصی از استرپتوکوک ها به وسیله آگلوتیناسیون با آنتی بادی اختصاصی استفاده میکنند.
* '''استرپتولیزین O:'''
نوعی اگزوتوکسین است که در همولیز [[گلبول‌های قرمز]] (بتا همولیز) نقش دارد. [[آنتی بادی]] تولید شده علیه استرپتولیزین O را می‌توان در بدن شناسایی کرد. استرپتولیزین O یا به اختصار ASO بیانگر عفونت اخیر با استرپتوکوک پیوژنز است.
۶۳

ویرایش